Bohdan Braciník

bb

Bohdan Braciník - technik, výtvarník, básnik, hudobník

11.1. 1926 Kysucké Nové Mesto - 26.5. 2003 Kysucké Nové Mesto

 

Bohdan Braciník sa narodil 11. januára 1926 v KNM v rodine drobného živnostníka Arpáda Braciníka (automechanika) a manželky Karoly, rodenej Šurinovej. V KNM vychodil 5triednu ľudovú školu, po ukončení 4 ročníkov reálneho gymnázia v Žiline sa vyučil u svojho otca za automechanika. Pokračoval v Bratislave na štátnej priemyselnej škole a vyššej škole strojníckej v roku 1944-48. Popri zamestnaní si dopĺňal vzdelanie na Ľudovej univerzite v Žiline. Tieto poznatky využíval pri tvorbe novej techniky. Je autorom 6 vynálezov a 52 zlepšovacích návrhov. Pracoval ako samostatný konštruktér v Nitre, Žiline, Bratislave a KNM. Už počas štúdia na gymnáziu si obľúbil kreslenie u profesora Františka Šmilauera. Neskôr sa vzdelával v technickom kreslení na Vyššej priemyselnej škole strojníckej, spojenom s axonometrickým premietaním, čo bolo základom najprv pre krajinomaľbu, postupne aj pre portrétnu a figurálnu maľbu. Vo voľnom čase sa venoval krajinomaľbe rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Námety čerpal najmä z Tatier a rodného kraja. Zachytenie už teraz asanovanej časti mesta odráža kladný postoj k rodnému mestu. Maľoval aj portréty. Namaľoval 105 obrazov, usporiadal 4 samostatné výstavy. Od detstva mal Bohdan i vzťah k poézii a v 26 rokoch napísal svoju prvú báseň Žiť chcem (1951), v ktorej sa zamýšľa nad existenciou človeka. Táto báseň je i na začiatku jeho eposu Bytie v plnosti života (1995). Mal vzťah k hudbe, študoval 6 rokov na žilinskom konzervatóriu. Neskôr založil a dva roky dirigoval 57 členný zmiešaný spevokol Matice slovenskej v KNM. Napísal aj partitúru vlastnej symfónie D dur. Zomrel 26. mája 2003.

 

Použitá literatúra

ĎURNÁ, Scarlet : Bohdan Braciník – básnik, výtvarník, hudobník a technik. In Kysuce, roč. 6, č. 4 (25.1.1996), s. 4. ISSN 0139-5068

HARCEKOVÁ Helena : Bohdan Braciník. In Zvesti KNM, roč. 3, č. 2 (1996), s. 9. ISSN 1337-7949

 

Späť