Oddelenia Mestského úradu :

Mestský úrad  má 5 oddelení, ktoré sa ďalej členia na sekretariát a 16 referátov:
 
Oddelenie organizačné
Sekretariát
Referát právny
Referát mzdový a personálny
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Referát matriky a evidencie obyvateľstva
Referát informatiky a podateľňa
 
Oddelenie finančné a správy majetku
Referát financií
Referát evidencie a správy majetku
 
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Referát fondu rozvoja bývania
Referát životného prostredia
Referát dopravy
 
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát školstva a školský úrad
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
 
Oddelenie daní a poplatkov
Referát dane z nehnuteľnosti
Referát ostatných daní a poplatkov
 
Oddelenie investícií a regionálneho rozvoja