Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č 2-2018 o určení výšky dotácie na žiaka.

VZN 2_2018 o urceni vysky dotacie na ziaka..pdf (117.8 kB)

 

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od dátumu vyvesenia. Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.

 

Vyvesené dňa: 27.02.2018

Späť