Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č 1-2018 (čas predaja) ktorým sa mení a dopĺňa VZN-3-2010 čas predaja

VZN c 1-2018 (cas predaja) ktorym sa meni a doplna VZN-3-2010 cas predaja.pdf (108.1 kB)

 

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od dátumu vyvesenia. Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.

 

Vyvesené dňa: 27.02.2018

Späť