Návrh VZN 9-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 v znení VZN č. 3/2017 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto

VZN-9-2017, ktorym sa meni a doplna VZN c. 5-2016.pdf (92.1 kB)

 

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od dátumu vyvesenia. Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.

 

Vyvesené dňa: 05.09.2017