Agenda mestských bytov

Stručný popis:

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve  mesta Kysucké Nové Mesto prideľuje nájomné byty, obnovuje – predlžuje nájomné zmluvy na ďalšie obdobie a dáva súhlas k prihláseniu na trvalý a prechodný pobyt do nájomných bytov. 

 

Legislatíva:

 

  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  (tlačivo)
  • Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt   (tlačivo)

Do nájomného bytu sa na prechodný pobyt môžu prihlásiť iba osoby, ktoré boli v žiadosti o nájomný byt spoločne posudzované a ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve, ako i v evidenčnom liste pre výpočet úhrady za užívanie bytu.

V prípade požiadania o prechodný pobyt, resp. trvalý pobyt do prideleného nájomného bytu ďalšej osobe (okrem uvedenej vo vyššia uvedenom odseku), ak táto spĺňa podmienky uvedené v citovanom VZN, po schválení tejto žiadosti v MsZ sa táto skutočnosť oznámi správcovi bytového fondu (pre výpočet úhrad....).

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

30-60 dní, nakoľko je potrebné schválenie komisiou a mestským zastupiteľstvom

 

Poplatok:

 

Za overenie čestného vyhlásenia - podľa sadzobníka správnych poplatkov

Späť