Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Stručný popis:

Záujemcovia o nájomný byt  vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto môžu požiadať MsÚ v Kysuckom Novom Meste oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti o prenajatie nájomného bytu. Referát bytový a podnikateľskej činnosti žiadosť zaeviduje a predloží na prerokovanie komisii sociálne, bytovej a cestovného ruchu. Komisia po uvoľnení nájomných bytov žiadosti prešetrí a predloží návrh Mestskému zastupiteľstvu na pridelenie.

 

Legislatíva:

 

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
 •  
 • Potrebné dokumenty:
  • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (tlačivo)
  • Potvrdenie o čistom  príjme žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb za celý kalendárny rok spätne od podania žiadosti, u SZČO prefotené daňové priznanie za posledný kalendárny rok.
  • U žiadateľov ŤZP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia ak žiadajú o bezbariérový byt
  • V prípade, ak ide o žiadateľa - poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad  vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny, u zamestnaných – potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, zo sociálnej poisťovne, dôchodcovia potvrdenie -  rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne a pod.
  • Popis súčasnej bytovej situácie a vývoj bytovej situácie
  • Žiadosť o obnovenie – predĺženie nájomnej zmluvy na byt. (tlačivo)

   

  Tlačivá na stiahnutie: 

   

  Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

   

  Vybavuje:

   

  MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

  Oddelenie organizačné

  Referát bytový a podnikateľskej činnosti

  Kontakt:
  Tel.:  041/420 7214, 0905 683 674

  Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk 

  viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

   

  Doba vybavenia:

   

  Žiadosť sa zaradí do evidencie uchádzačov o nájomný byt a to od dátumu skompletizovania žiadosti. 

   

  Poplatok:

   

  Za overenie čestného vyhlásenia - správny poplatok podľa platného sadzobníka poplatkov

  Späť