Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Stručný popis:

1. O opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy Mesto Kysucké Nové Mesto informuje nájomcu 3 mesiace pred skončením doby nájmu nájomného bytu . Následne je nájomca povinný požiadať písomne na predpísanom tlačive prenajímateľa najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby nájmu o opakované uzavretie nájomnej zmluvy a predložiť doklady o tom, že spĺňa podmienky určené  v zmysle aktuálnej právnej legislatívy a tohto VZN. U týchto nájomcov – žiadateľov sa nebude prepočítavať minimálny príjem pri splnení podmienok uvedených v nájomnej zmluve, a dodržiavania domového poriadku. 

 

2. O opakovanom uzavretí nájmu nájomného bytu, bezbariérového bytu  uzatvoreného na dobu určitú rozhoduje primátor mesta. V prípade, ak žiadateľ nemá uhradené tri splátky za nájom a služby spojené s bývaním k termínu predkladania žiadosti, môže primátor predĺžiť nájomnú zmluvu na odporúčanie príslušnej komisie, ktorá posúdi  vážnosť situácie, v ktorej sa žiadateľ nachádza a to na základe jeho vypočutia. Ďalej sa použijú ustanovenia tohto nariadenia.

 

3. Návrh na opakované uzavretie nájomnej zmluvy  na základe písomnej žiadosti nájomcu predkladá  primátorovi mesta príslušný referát MsÚ. 

 

Legislatíva:

 

VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Kysucké Nové Mesto

 

Potrebné dokumenty:

  •  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt (tlačivo)
  •  Potvrdenie o príjme žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb za posledný kalendárny rok (a polrok ak je žiadosť podaná v 2. polovici kalendárneho roka) od zamestnávateľa, sociálneho úradu a pod.
  •  U žiadateľov ZŤP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného poistenia
  •  V prípade ak ide o žiadateľa – poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad o tomto vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Legislatíva:

  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto

Tlačivá na stiahnutie:

 

  • Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt
  • Potvrdenie o príjme žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb za posledný kalendárny rok (v zmysle čl. II. VZN č. 2/2017)
  • U žiadateľov ZŤP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia
  • V prípade ak ide o žiadateľa – poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad o tomto vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

 

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

30 až 60 dní

 

Poplatok:

 

Správny poplatok za overené čestné vyhlásenie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.

Späť