Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

1. O opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy Mesto Kysucké Nové Mesto informuje nájomcu 3 mesiace pred skončením doby nájmu nájomného bytu . Následne je nájomca povinný požiadať písomne na predpísanom tlačive prenajímateľa najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby nájmu o opakované uzavretie nájomnej zmluvy a predložiť doklady o tom, že spĺňa podmienky určené  v zmysle aktuálnej právnej legislatívy a tohto VZN. U týchto nájomcov – žiadateľov sa nebude prepočítavať minimálny príjem pri splnení podmienok uvedených v nájomnej zmluve, a dodržiavania domového poriadku. 

 

2. O opakovanom uzavretí nájmu nájomného bytu, bezbariérového bytu  uzatvoreného na dobub určitú rozhoduje primátor mesta. V prípade, ak žiadateľ nemá uhradené tri splátky za nájom a služby spojené s bývaním k termínu predkladania žiadosti, môže primátor predĺžiť nájomnú zmluvu na odporúčanie príslušnej komisie, ktorá posúdi  vážnosť situácie, v ktorej sa žiadateľ nachádza a to na základe jeho vypočutia. Ďalej sa použijú ustanovenia tohto nariadenia.

 

3. Návrh na opakované uzavretie nájomnej zmluvy  na základe písomnej žiadosti nájomcu predkladá  primátorovi mesta príslušný referát MsÚ. 

Čítať ďalej…

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Záujemcovia o nájomný byt  vo vlastníctve mesta môžu požiadať  MsÚ v Kysuckom Novom Meste oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti o prenajatie nájomného bytu. Referát bytový a podnikateľskej činnosti žiadosť zaeviduje a predloží na prerokovanie komisii sociálne, bytovej a cestovného ruchu. Komisia po uvoľnení nájomných bytov žiadosti prešetrí a predloží návrh Mestskému zastupiteľstvu na pridelenie.

Čítať ďalej…

Agenda mestských bytov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve  mesta Kysucké Nové Mesto prideľuje nájomné byty, obnovuje – predlžuje nájomné zmluvy na ďalšie obdobie a dáva súhlas k prihláseniu na trvalý a prechodný pobyt do nájomných bytov. 

Čítať ďalej…