Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Záujemcovia o predĺženie nájomnej zmluvy na byt vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto dva mesiace pred ukončením nájomnej zmluvy môžu požiadať MsÚ v Kysuckom Novom Meste, oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorý ich žiadosť predloží na prerokovanie komisie sociálnej, bytovej a cestovného ruchu. Po prešetrení žiadosti komisia zostaví zoznam,  ktorý bude predložený na schválenie Mestskou radou Mesta Kysucké Nové Mesto Mestskému zastupiteľstvu Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Záujemcovia o nájomný byt  vo vlastníctve mesta môžu požiadať  MsÚ v Kysuckom Novom Meste oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti o prenajatie nájomného bytu. Referát bytový a podnikateľskej činnosti žiadosť zaeviduje a predloží na prerokovanie komisii sociálne, bytovej a cestovného ruchu. Komisia po uvoľnení nájomných bytov žiadosti prešetrí a predloží návrh prostredníctvom Mestskej rady Mestskému zastupiteľstvu na pridelenie.

Čítať ďalej…

Agenda mestských bytov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Kysucké Nové Mesto prideľuje nájomné byty, predlžuje nájomné zmluvy na ďalšie obdobie a dáva súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomných bytov.

Čítať ďalej…