Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Mesto informuje

Zápis prvákov

23.03.2017 napísal dš

zapis

V zmysle školského zákona sa zápis prvákov do základných škôl koná v termíne od 1. – 30. apríla v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2017 v čase od 13.00 – 17.30 hod. Rodičia na zápis prinesú: meno, priezvisko, dátum narod., rod. číslo, miesto narodenia, národnosť, št. občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa, tiež meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalý pobyt rodiča. Na uplynulom zastupiteľstve bolo prijaté aj VZN č. 8/2016 o školských obvodoch, jeho úplné znenie je zverejnené na webovej stránke mesta. Termín predkladania žiadostí o prijatie detí do MŠ pre nasledujúci školský rok je 30.4. – 31.5.

 

 

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA A PREDIKTORY GRAMOTNOSTI V RÉŽII CPPPaP KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

 

Blíži sa o obdobie zápisov žiakov do prvých ročníkov a je čas zamyslieť sa nad pripravenosťou predškolákov na vstup do školy. Je ešte veľa času, aby doladili „formu“ a mohli v septembri „narukovať s plnou poľnou“.

 • TERMÍN ZÁPISU:

V termíne medzi 1. aprílom a 30. aprílom sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

 

 • LEGISLATÍVA:

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
 • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

 • AKO ZAPÍSAŤ:

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne to je:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
 • vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)

 

 • KTO POSÚDI PRIPRAVENOSŤ NA VSTUP DO ŠKOLY:

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by mal predškolák   vedieť a zvládnuť, zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa.

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

 

 • ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY:

V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
 • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je neposedné, netrpezlivé
 • nemá záujem o kreslenie, písanie

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

Niekedy totiž v čase zápisu má dieťa drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

 

Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku. O testovanie školskej zrelosti niekde musíte požiadať, inde túto službu ponúkajú celoplošne, pre všetkých predškolákov. Viac informácií získate v CPPPaP, pod ktoré spadáte podľa trvalého bydliska.

Ak je písomne odporúčané odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca písomne požiada školu, kde bolo dieťa zapísané. Ku žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky doloží škole odporúčanie z centra a od pediatra.

Pre okres Kysucké Nové Mesto je primárne CPPPaP, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto – t.č.041/421 21 73, 0908 709 992. Rodičia si môžu vybrať a osloviť ktorékoľvek centrum i mimo okres.

 • PREDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY:

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak je písomne odporúčané predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca písomne požiada školu, kde bolo dieťa zapísané. Ku žiadosti o predčasné zaškolenie doloží škole odporúčanie z centra a od pediatra.

 

PREDIKTORY GRAMOTNOSTI

 

Každým rokom stúpa počet detí, ktoré majú problémy s rečou. Neskoro začínajú rozprávať, výslovnosť je dlho nesprávna, často až nezrozumiteľná. Deti ťažko komunikujú, nevedia správne vyjadrovať vlastné myšlienky, tvoria gramaticky nesprávne vety (zle skloňujú, nesprávne tvoria množné číslo a pod...), nevedia prerozprávať dej rozprávky, ťažšie reagujú na slovné povely...

Preto už  druhý rok poskytujeme rodičom prostredníctvom MŠ diagnostiku jazykových zručností – Prediktory gramotnosti. Nie je to diagnostika školskej zrelosti – tá je oveľa komplexnejšia. Prediktory však veľa napovedia o možných rizikách ešte pred vstupom do školy. Ako bude dieťa reagovať pri vysvetľovaní, ako porozumie verbálnym inštrukciám, koľko si zapamätá, ako bude odpovedať a ako porozumie tomu, čo si prečíta..... Reč je veľmi dôležitá a treba ju cibriť od malička.

Test – Prediktory gramotnosti je vytvorený na hodnotenie úrovne vývinu jazykovo-kognitívnych pregramotnostných schopností. Je určený na diagnostiku detí v predškolskom veku v mesiacoch január až jún pred zaškolením a pre žiakov 1.ročníka ZŠ na začiatku školskej dochádzky (v mesiacoch september až december).

Nie je diagnostikou školskej zrelosti detí, ale dáva dobrý obraz o vývine dieťaťa a môže poukázať na potrebu komplexnej diagnostiky školskej zrelosti. 

Test pozostáva z ôsmich úloh. Profil schopností sa hodnotí prostredníctvom vyhodnotenia výkonov v jednotlivých subtestoch, a nie pomocou celkového skóre vyjadreného jedným číslom, čo nám umožňuje zistiť silné i slabšie stránky konkrétneho dieťaťa

Čítanie písmen  - úloha zisťuje, či dieťa pozná písmená slovenskej abecedy a orientačne preveruje, či dokáže prečítať jednoduché slová.  Veľa detí sa vie podpísať, ale nemusia ešte spájať  písmená zo svojho mena s poznaním rovnakých písmen v inom texte.

Nie je problém, ak dieťa v tomto veku nepozná písmená, alebo nevie čítať slová. Poznanie písmen v predškolskom veku nám vopred naznačuje kvalitu budúceho čítania. Ak predškolák prečíta 5 jednoduchých slov, je vysoko  pravdepodobné, že nebude mať ťažkosti v čítaní.

Pamäť na čísla – dieťa má za úlohu zopakovať narastajúci rad číslic (5 – 3;  8 – 4 – 9  a pod.), preveruje rozsah krátkodobej verbálno-sluchovej pamäti (či dieťa dokáže podržať a bezprostredne reprodukovať rad slov v správnom poradí), pamäť na slová je kľúčovou podmienkou porozumenia hovorenej reči, neskôr čítanému textu. Veľmi slabé výkony v tejto úlohe sa môžu odraziť na výkonoch v čítaní, v riešení rôznych školských úloh, ktoré si vyžadujú fungovanie pamäťových procesov. Ťažšie si zapamätávajú, čo majú robiť, čo majú na domácu úlohu, nie sú presný pri viackrokových úlohách. 

Gramatický cit – úlohy v tomto subteste sú dobrým ukazovateľom jazykového vývinu dieťaťa a majú súvis s čítaním s porozumením. Dieťa opakuje vety so zvyšujúcou sa náročnosťou. Potom tvorí vety zo slov, ktoré mu vyšetrujúci zadá (napr. pes – štekať – zlodej). Veľmi slabé výkony naznačujú ťažkosti v gramatickej zložke jazyka a ovplyvnia porozumenie čítaného textu a pravdepodobne aj písomné vyjadrovanie.

Symboly – dieťa dopĺňa podľa kľúča písmená k značkám, zisťuje rýchlosť psychických procesov medzi zrakovým vnímaním a grafomotorikou a súčasne vnímavosť voči tvarom písmen, psychomotorické tempo dieťaťa. Veľmi slabé výkony v tomto subteste považujeme za ukazovateľ zníženej schopnosti učiť sa, chápať postupnosti a zložitejšieho systému práce.

Fonematické uvedomovanie -  jedna z kľúčových schopností predpovedajúcich to, ako dieťa zvládne techniku čítania, najmä jeho presnosť. Dieťa rozdeľuje slová na slabiky (mi-lá), potom určuje prvú hlásku v slovách (mok – m) a nakoniec  skladá hlásky do slov (v-e-k = vek). Veľmi nízke výkony signalizujú riziko fonologických ťažkostí (týkajúce sa zvukovej stránky reči), ktoré môžu vyústiť do ťažkostí v čítaní a písaní. Môže však ísť len o nedostatok skúseností s týmto typom úloh.

Rýchle automatické pomenovanie - hodnotí rýchlosť, s akou dieťa dokáže aktualizovať známe slová z pamäti a vysloviť ich (dieťa dostane predlohu so 40 opakujúcimi sa farebnými kruhmi a má čo najrýchlejšie pomenovať všetky farby tak, ako idú za sebou). Veľmi slabé výkony môžu mať v školskom veku vplyv na plynulosť/rýchlosť čítania.  Zároveň poukazuje i na presnosť farebného videnia a správneho pomenúvania farieb.

Porozumenie reči - hodnotí schopnosť porozumieť hovorenej reči, ktorá má vplyv na procesy porozumenia pri čítaní. Dieťa manipuluje s rôznymi žetónmi podľa inštrukcií, ktoré zaťažujú krátkodobú verbálnu pamäť (napr.: „Polož červený kvet vedľa zeleného auta.“, „dotkni sa veľkej lopty alebo malej lopty“...).  Slabé výkony poukazujú na ťažkosti v oblasti porozumenia reči, či už nedostatočnú funkčnú krátkodobú pamäť, slabú koncentráciu pozornosti alebo nedostatočné zvládnutie gramatickej stránky jazyka.

Orálna a verbálna praxia – dieťa opakuje pohyby úst, potom hlásky, vymyslené slová a vety. Zameriava sa na jednotlivé procesy pri hovorení (plánovanie reči, koordinácia artikulačných pohybov). Slabé výkony v tejto oblasti  môžu byť prejavom orálnej a/alebo verbálnej dyspraxie.

Spracované podľa M.Mikulajová s kol.,2012

 

V minulom školskom roku sme poskytli individuálnu diagnostiku Prediktorov v priestoroch materských škôl 94 deťom v okrese Kysucké Nové Mesto. Výsledky len potvrdili nárast problémových detí v oblasti vývinu reči a naplnili sa naše obavy.

Z tabuľky sú zrejmé oblasti, v ktorých deti najčastejšie zlyhávali. Deti mali najviac oslabené porozumenie hovorenej reči, nevedia presne vykonávať úlohy podľa verbálne zadávaných inštrukcií. Druhou oslabenou oblasťou je artikulačná obratnosť. 

Treťou rizikovou oblasťou je fonematické uvedomovanie – schopnosť deliť slová na slabiky, správne analyzovať prvú počutú hlásku v slove a pod.

Naopak deti boli pomerne šikovné v mechanických činnostiach, prepisovať, obkresľovať (symboly).

Až tretina detí má výrazný problém v jazykovej, či komunikačnej zložke, preto bolo takmer 42% vyšetrených detí odporúčaná následná komplexná diagnostika školskej zrelosti.  

 

Počet a percento detí s rizikovým vývinom (okres Kysucké Nové Mesto)

v jednotlivých subtestoch testu (≤ 10.percentil, N=94)

Názov subtestu

počet

percento

1. čítanie písmen

20

21%

2. pamäť na čísla

12

13%

3. gramatický cit

30

32%

4. symboly

8

9%

5. fonematické uvedomovanie

34

36%

6. rýchle automatické pomenovanie

27

29%

7. porozumene reči

43

46%

8. orálna a verbálna praxia

35

37%

 

Výsledky nie sú priaznivé, mnohí rodičia boli sklamaní. A ani sa nečudujeme. Je rýchla doba, doba techniky, internetu a len ťažko sa prijíma fakt, že je tu problém a treba ho urgentne riešiť. Všetko majú v rukách rodičia. Je na zamyslenie, koľko času venujú svojmu dieťaťu, ako spoločne trávia voľný čas, aký priestor má v živote dieťaťa televízor, mobil, tablet, počítač.... Ako často a o čom sa vedia s deťmi rozprávať. V materských školách efektívne tento problém učiteľky nevyriešia. Logopédov je málo, a doma sa nie vždy nájde čas na pravidelné denné cvičenie. Rozvíjanie   reči sa začína a končí v rodine. Čím skôr treba vyhľadať odbornú logopedickú pomoc, nečakať na vstup do materskej školy, alebo začať až pol roka pred nástupom do základnej školy.

Tento rok bol o Prediktory veľký záujem, spracúvame výsledky pre rodičov a bude zaujímavé ich porovnanie.

 

Želáme všetkým nádejným prváčikom, aby sa naplnili ich očakávania a škola bola pokračovaním úspešného naberania vedomostí....

 

Logopedické ambulancie:

 • Mgr. Daniela Dolinajcová,        0905 653003, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
 • PaedDr. Kamila. Štefániková, 041/563 01 14 , Hálkova 2749/3, 01001 Žilina
 • PaedDr. Pavlína Hanzelová, 041 / 562 70 21, Vysokoškolákov 31 (ŽILPO), 010 08 Žilina
 • Mgr. Darina Hnidková, 041 / 5110800, 0907 855063, hnidkova@centrum.sk NsPul.V. Spanyola 43, 6. posch., Žilina
 • Mgr. Jana Remišová, 0915 764 034, Framborská 58, Žilina
 • PaedDr. Margita Perďochová, 041 / 4352623, Stred 41, Turzovka
 • Mgr. Mária Záložníková, 041 / 432 31 34, J. Kollára 755, Čadca
 • Mgr. Eva Kopačková, 041 / 46040111 kl. 333, NsP. ul. Palárikova, Čadca

Odporúčaná literatúra:

 • K.HorňákováM.MikulajováS.Kapalková: Kniha o detskej reči
 • J. Klaudová. Rozvíjanie reči hrou
 • M.Horecká - Hry s rečou
 • P. Bendová: Dítěs narušenou komunikační schopností ve škole
 • Šimonovy pracovní listy 1 -22, Portál Praha
 • Hrajeme si s Filipem, Portál, Praha
 • Počítame s pastelkou, Portál Praha
 • Veselé hry s číslami a obrázkami, FortunaPrint, Bratislava
 • Hráme sa so slimákom Maťom, Fragment
 • Malý školák, Fragment
 • Predškolák, Fragment
 • Moje krôčiky ku škole, Didaktis Bratislava
 • Kreslené hry, Columbus Praha
 • Predškolská rozcvička pre bystré očičká, Ikar Bratislava
 • Veľká kniha úkolů pro malé šikuly, F. Beníšek

 

Autor článku: Mgr. Alena Žabková, CPPPaP Kysucké Nové Mesto

 

Späť

Najnovšie

15.11.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že dňa 30. novembra 2017 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Čítať ďalej…

13.11.2017 napísal informatik

knihovnik

Voľné pracovné miesto

Mesto Kysucké Nové Mesto informuje o voľnom pracovnom mieste - opatrovateľka v domácnosti.

Čítať ďalej…

12.11.2017 napísal dš

dotaci

Žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Podľa VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta KNM, môžu organizácie, právnické a fyzické osoby zaslať svoje žiadosti na poskytnutie dotácie na realizovanie všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel do 30. 11. 2016. Pripomíname tiež občanom, že podľa nového VZN je určený len jeden termín zasielania dotácií.

Čítať ďalej…

05.11.2017 napísal dš

volby

Výsledky volieb do VÚC

Oficiálne výsledky za Žilinský samosprávny kraj.

Čítať ďalej…

03.11.2017 napísal dš

MIESTO

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste.

Čítať ďalej…

01.11.2017 napísal dš

d3

Reakcia na otvorený list

Dňa 31.10. 2017 sa uskutočnilo na VÚC Žilina pracovné stretnutie zástupcov petičného výboru Ľubomíra Jánošku, Jána Hartela a Jozefa Grapu s premiérom SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom za účasti poslancov NR SR Igora Chomu a Jána Podmanického.

Čítať ďalej…

23.10.2017 napísal dš

d3

Tlačová konferencia o D3

Dnes 23.10. 2017 sa uskutočnila na MsÚ KNM tlačová konferencia, kde boli prítomní novinári oboznámení s otvoreným listom pre premiéra a predsedu NR SR, ako najvyšších predstaviteľov verejnej moci a zároveň predsedov koaličných strán tvoriacich vládnu koalíciu.

Čítať ďalej…

20.10.2017 napísal dš

urad

Klientské centrum na okresnom úrade

Okresný úrad KNM oznamuje občanom, že od 6. novembra 2017 bude zrekonštruovaná budova OÚ v KNM plne funkčná aj s novým Klientským centrom.

Čítať ďalej…