Mesto informuje

Zámer odpredať, zameniť a prenajať majetok mesta

30.11.2017 napísal dš

prenajom

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer: zámeny pozemkov, odpredaj pozemkov, prenájom nebytových priestorov

- majetok mesta Kysucké Nové Mesto

 

A/ Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje týmto verejným oznámením: podľa ust. §-u  9a/  ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb.  o majetku obcí v platnom znení, za účelom zámeny majetku mesta Kysucké Nové Mesto :

===========================================================================================

 

1. zámenu pozemkov v k. ú. Budatínska Lehota nasledovne:

Časť parcely č. E KN 427/1, ktorá je zapísaná na LV č. 1789 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto, ktorá je podľa GP totožná s novovytvorenou parcelu č. C KN 358/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2 za časť parcele č. C KN 356/1, ktorá je  zapísaná na LV č. 592 vo výlučnom vlastníctve Jozef Ragula Budatínska Lehota č. 75, a ktorá je podľa GP totožná s novovytvorenou parcelou č. C KN 356/3 záhrada o výmere 132 m2. A opačne.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ucelenie pozemkov a zlepšenie prístupu k pozemkom obidvoch účastníkov zámennej zmluvy.

 

 

B/ Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje týmto verejným oznámením: podľa ust. §-u  9a/  ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb.  o majetku obcí v platnom znení, zámer odpredať majetok mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

========================================================================================== 

 

1. predaj časti pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 143/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 725 m2 z celkovej výmery pozemku 2854 m2 a novovytvorenú parcelu č. C KN 143/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto podľa geometrického plánu č. 36442500-141/2017 zo dňa 28. 07. 2017, ktorý vypracovala spoločnosť SYKO, s.r.o. Žilina a ktorý bol úradne overený Okresným úradom, KO, Kysucké Nové Mesto dňa 07. 08. 2017 pod č. 353/2017 do výlučného vlastníctva  žiadateľa: Amirp, spol. s r.o., Tatranská 298, Považská Bystrica, IČO: 31605435, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.

Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vysporiadanie pozemku pod stavbou (maloobchodná predajňa č. s. 1099 na ul. Dl. Poľského v KNM a zabezpečenia bočného vstupu do stavby č. s. 1099).

 

2. predaj novovytvorených parciel v k. ú. Kysuckom Novom Meste zapísaných na LV č. 1880 a 7503 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto:

 

      - C KN 3751/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2

      - C KN 4876/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2

      - C KN 4140/2 ttp o výmere 52 m2

      - C KN 4876/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2

 

v zmysle geometrického plánu č. 133/2017, ktorý vyhotovil dňa 15. 08. 2017 Ing. Štefan Chládek, a ktorý bol overený Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, pod č. 394/2017 dňa 12. 09. 2017, do výlučného vlastníctva  žiadateľa: p. Jozef Macúš, trvale bytom Dolinský potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.

Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: prístup na pozemok, ktorý je predmetom prevodu je z pozemku žiadateľa, pozemok je neudržiavaný a žiadateľ má záujem zabezpečiť starostlivosť o tento pozemok. Jedná sa o verejný záujem.

 

C/ Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje týmto verejným oznámením: podľa ust. §-u  9a/  ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb.  o majetku obcí v platnom znení, zámer prenajať majetok mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa :

==========================================================================================

 

1. prenájom časti nebytových priestorov v objekte č. s. 1346 (Poliklinika) o výmere 48,96 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľovi: Gaudium vitae s.r.o., Na Záplotí 206, Nededza, za cenu 19,70 €/1m2/rok bez služieb + inflácia v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2005  za účelom zriadenia a prevádzkovania ambulancie – praktický lekár pre dospelých na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 01. 2018.

 

      Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.

 

      Dôvod hodný osobitného zreteľa: Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti – verejný záujem.

 

2.   prenájom časti nebytových priestorov v objekte č. s. 1346 (Poliklinika) o výmere 13,20 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľovi: Daniela Hmírová, Kysucký Lieskovec č. 318, za cenu 19,70 €/1m2/rok bez služieb + inflácia v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2005 za účelom zriadenia a prevádzkovania – poskytovanie služieb – pedikúra a manikúra na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 01. 2018.

Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Poskytovanie služieb – pedikúra a manikúra pre obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto a priľahlých obcí v objekte budovy Poliklinika. Jedná sa o  verejný záujem.

 

3.   prenájom časti nebytových priestorov v objekte č. s. 1346 (Poliklinika) o výmere 31,00 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľovi: PROTETIKA, a.s. Bratislava, za cenu 19,70 €/1m2/rok bez služieb + inflácia v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2005 za účelom zriadenia a prevádzkovania činnosti ortopedického technika (zhotovenie individuálnej ortopedickej obuvi a ortopedicko-protetických pomôcok na mieru pacientom) na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 01. 2018.

Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre činnosť merného technika a branie mier pre výrobu ortopedickej obuvi a ortopedických pomôcok pre obyvateľov Kysucké Nové Mesto a priľahlých obcí v objekte budovy Poliklinika. Jedná sa o  verejný záujem.

 

4. prenájom časti nebytových priestorov v objekte č. s. 221 (Dom služieb) ul. Vajanského o výmere 26,03 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľovi: Branislav Martinický, Žilina za cenu 36,62 €/1m2/rok bez služieb + inflácia v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2004 za účelom poskytovania služieb – zberňa stávok TIPOS na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 01. 2018.

Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jedná sa o NP v objekte Domu služieb, ktorý je určený na poskytovanie služieb obyvateľom – teda aj zberne stávok TIPOS. Jedná sa o  verejný záujem.

 

Ing. Ján Hartel                                                                                                   

primátor mesta

V Kysuckom Novom Meste dňa 29. 11. 2017

Späť

Najnovšie

12.12.2017 napísal dš

trhy

Vianočné trhy v meste

Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva všetkých občanov na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať od 14. - 23. decembra na Námestí slobody.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 14.12. v čase od 9:00 do 13:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

08.12.2017 napísal dš

zasadnutie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14. decembra o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej…

03.12.2017 napísal dš

STUDIA

Z novembrového zastupiteľstva

Dňa 9. 11. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bol prerokovaný a schválený návrh urbanistickej štúdie KNM - Kamence východ. Táto štúdia bola vypracovaná v duchu schváleného územného plánu.

Čítať ďalej…

30.11.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 15.12. 2017 v čase od 7:00 do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

30.11.2017 napísal dš

prenajom

Zámer odpredať, zameniť a prenajať majetok mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer odpredať, zameniť a prenajať majetok Mesta Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

29.11.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňoch 13. a 14. decembra v čase od 7:00 do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

27.11.2017 napísal dš

znacenie

Oznam pre motoristov

Čiastočná uzávierka cesty I/11 v úseku Povina - Budatínska Lehota

Čítať ďalej…

26.11.2017 napísal dš

vyzva

Výzva komisie životného prostredia

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. Preto komisia životného prostredia a mesto Kysucké Nové Mesto vyzývajú občanov, aby neboli ľahostajní ku znečisťovaniu, zvlášť ku znečisťovaniu ovzdušia.

Čítať ďalej…