Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Mesto informuje

Zámer mesta prenajať nebytové priestory

19.07.2017 napísal dš

prenajom

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

 

V Dome služieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste

Číslo LV: 1880, číslo parcely 286/2

Presný popis miesta a výmera:

 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere cca 7,5 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 16,8 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 27,44 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere cca 69,94 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere cca 9,09 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 30,02 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 8,08 m2
 • prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 20,26 m2
 • prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 8,60 m2
 • skladové priestory na prízemí o výmere 17,40 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 10,70 m2
 • prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 8,70 m2 (sklad)
 • prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 8,12 m2 (sklad)
 • kancelária a šatňa na prízemí o výmere 23,45 m2
 • prevádzková miestnosť na prízemí o výmere  47,30 m2

Minimálny nájom nebytového priestoru (prevádzkových miestností, sklad) je stanovený uznesením MsZ č. 1/2004 – 39,42 €/1 m2/rok bez služieb + inflácia.

 

V objekte polikliniky na ul. Belanského 1346 v Kysuckom Novom Meste

Číslo LV: 1880, číslo parcely: 141/4                    

Presný popis miesta a výmera:

 • Priestor o výmere 36,45 m2 na I. poschodí (ambulancia, prípravňa, čakáreň)

Minimálny nájom nebytového priestoru je stanovený uznesením MsZ č. 1/2005 zo dňa 22.2.2005 a 1.3.2005 – 19,70 €/1 m2/rok bez služieb + inflácia.

 

Lehota doručenia cenových ponúk: do 17.8.2017 do 15.00 hod.

Miesto doručenia ponúk: Mestský úrad, Námestie slobody č. 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Žiadosť musí byť v zalepenej obálke označená odosielateľom a s označením „Cenová ponuka Dom služieb - NEOTVÁRAŤ“, alebo „Cenová ponuka Poliklinika – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuka uchádzača musí obsahovať: žiadosť o prenájom nebytových priestorov, účel a dobu využitia predmetu nájmu, názov, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, prípadne fotokópia licencie vydanej príslušným orgánom.

 

Na oneskorené doručené ponuky sa nebude prihliadať.

 

Bližšie informácie a obhliadku predmetu prenájmu je možné uskutočniť po dohode so správcom nebytových priestorov KYSUCA, s.r.o. Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto (volajte 041/425 4515 – Ing. Smolková Zuzana, Bc. Pavol Korduljak, alebo 041/425 4501 - sekretariát)

Mesto Kysucké Nové Mesto neuhrádza záujemcovi náklady spojené s prípravou cenovej ponuky. Záujemcovia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s prípravou cenovej ponuky.

 

Mesto Kysucké Nové Mesto si vyhradzuje právo zrušiť cenovú ponuku a neprijať ani jeden návrh.

Späť

Najnovšie

17.08.2017 napísal Dominik Šteiniger

msz

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 24. augusta (štvrtok) o 15,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM mimoriadne zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť.

Čítať ďalej…

15.08.2017 napísal informatik

sse

Oznam

Oznamujeme Vám, že v dňoch 24. 8. 2017 od 11:00 hod a 25. 8. 2017 bude referát matriky a evidencie obyvateľstva zatvorený zo služobných dôvodov.

Čítať ďalej…

14.08.2017 napísal dš

zs

Voľné pracovné miesto

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste príjme s nástupom od 28.8.2017 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: správca počítačovej siete.

Čítať ďalej…

08.08.2017 napísal informatik

sse

Oznam

Oznamujeme občanom Kysuckého Nového Mesta že na základe požiadavky neziskovej organizácií Pomocný anjel sa v dňoch od 14. 8. do 18. 8. 2017 v našom meste uskutoční zber nepotrebného a obnoseného šatstva.

Čítať ďalej…

08.08.2017 napísal Dominik Šteiniger

zsr

Dotazník ROLA - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina

Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina v súčasnosti rieši výskumnú úlohu: „Spoločensko-ekonomická efektívnosť systému prepravy RO-LA na medzinárodnej trase E75“ v ktorej sa posudzuje zníženie intenzity cestných nákladných súprav na trase Svrčinovec štátna hranica – Žilina prostredníctvom vlakov systému prepravy RO-LA, ako dočasného riešenia nepriaznivej dopravnej situácie v regióne Kysúc do doby kompletnej výstavby cesty D3. Nakoľko je verejná mienka v danej oblasti dôležitá, bol k danej téme vypracovaný dotazník, ktorý bude v rámci výskumnej úlohy vyhodnocovaný a akceptovaný.

Čítať ďalej…

06.08.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňoch 21.8. v čase od 7:30 do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

01.08.2017 napísal dš

Augustové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

V augustovom vydaní Zvestí Kysuckého Nového Mesta nájdete bohaté spravodajstvo z kultúry, školstva a samostatnú stranu o Jakubovských hodoch.

Čítať ďalej…

31.07.2017 napísal dš

volne

Voľné pracovné miesta

Materská škola, Budatínska Lehota 31 a MŠ Komenského prijmú do pracovného pomeru učiteľa  na plný úväzok.

Čítať ďalej…

28.07.2017 napísal dš

strecno

Informácia o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 7. 2017 od 12:00 hod. prejazdná cesta I/18 v Strečnianskej úžine.

Čítať ďalej…

26.07.2017 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…