Mesto informuje

Zámer mesta prenajať nebytové priestory

13.08.2014 napísal dš

zamer

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

 

V Dome služieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste

Číslo LV: 1880, číslo parcely: 286/2

Presný popis miesta a výmera:

 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere cca 69,94 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere cca 9,09 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 16,80 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 27,44 m2
 • časť priestoru  na I. poschodí o výmere 14,15 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 30,02 m2
 • prevádzková miestnosť na I. poschodí o výmere 8,08 m2
 • prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 8,60 m2
 • skladové priestory na prízemí o výmere 17,390 m2

Minimálny nájom nebytového priestoru (prevádzkových miestností, sklad) je stanovený uznesením MsZ č. 1/2004  – 39,42 €/1 m2/rok bez služieb.

 

V objekte polikliniky na Ul. Belanského č. 1346 v Kysuckom Novom Meste

Číslo LV: 1880, číslo parcely: 141/4

Presný popis miesta a výmera:

 • Priestor o výmere 10,15 m2 na II. poschodí
 • Priestor o výmere 10,15 m2 na II. poschodí
 • Priestor o výmere 9,80 m2 na II. poschodí
 • Priestor o výmere 15,08 m2 na II. poschodí
 • Priestor o výmere 21,58 m2 na prízemí

Minimálny nájom nebytového priestoru je stanovený uznesením MsZ č. 1/2005 zo dňa 22.2. 2005 a 1.3. 2005 – 19,70 €/1 m2/rok bez služieb.

 

Lehota doručenia cenových ponúk: do 26.8. 2014 do 15.00 hod.

Miesto doručenia ponúk: Mestský úrad, Námestie slobody č. 94/27, 024 01  Kysucké Nové Mesto.

Žiadosť s cenovou ponukou musí byť v zalepenej obálke označená odosielateľom a s označením „Cenová ponuka Dom služieb - NEOTVÁRAŤ“ alebo „Cenová ponuka Poliklinika – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuka uchádzača musí obsahovať: návrh cenovej ponuky, účel využitia predmetu nájmu, názov, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní u právnickej osoby, u fyzickej osoby podnikateľa.

 

Na oneskorené doručené ponuky sa nebude prihliadať.

 

Bližšie informácie a obhliadku predmetu prenájmu je možné uskutočniť po dohode so správcom nebytových priestorov KYSUCA, s.r.o. Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto (volajte 041/425 4515 – p. Čavajdová, Pavol Korduliak,  alebo 041/425 4501 - sekretariát)

Mesto Kysucké Nové Mesto neuhrádza záujemcovi náklady spojené s prípravou cenovej ponuky. Záujemcovia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s prípravou  cenovej ponuky.

 

Mesto Kysucké Nové Mesto si vyhradzuje právo zrušiť cenovú ponuku a neprijať ani jeden návrh.

Späť

Najnovšie

23.03.2018 napísal dš

zapis

Zápis prvákov

V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2018 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…