Mesto informuje

Z novembrového zastupiteľstva

03.12.2017 napísal dš

STUDIA

Dňa 9. 11. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bol prerokovaný a schválený návrh urbanistickej štúdie KNM - Kamence východ. Táto štúdia bola vypracovaná v duchu schváleného územného plánu a má slúžiť ako podklad pre stavebný úrad k vydaniu rozhodnutí v územnom a stavebnom konaní. Investor výstavby ISTROFINAL a. s. má  otvorené dvierka k začatiu výstavby prvých bytových domov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou začne už v budúcom roku. Môžeme teda čakať, že územie (terajšie pole zarastené trávou) povedľa Ul. Sládkovičovej sa stane staveniskom. Uvažuje sa s zástavbou celého tohto priestoru, čo bude trvať niekoľko rokov. Pre naše mesto je to ale dobrá správa, nakoľko sa mesto bude konečne aj týmto smerom rozvíjať. Je teda možné, že v budúcich rokoch porastie počet obyvateľov, ktorý mal žiaľ v posledných rokoch klesajúcu tendenciu i napriek tomu, že v meste je už etablovaný niekoľko rokov veľký priemyselný podnik (INA – Schaeffler). Je nám všetkým jasné, že vykonávanou výstavbou budú sčasti obmedzovaní obyvatelia blízkych panelových domov na Ul. Sládkovičovej, ale to je už daň, ktorá sa musí zaplatiť. 

Pre porovnanie spomeniem počet obyvateľov nášho mesta v posledných rokoch. K 30. 6. 2017 malo KNM 15 279 obyvateľov, rok predtým k rovnakému dátumu 15 404 a v roku 2015 sme k 30. 6. evidovali 15 490 občanov. Z týchto čísel je jasné, že v tejto oblasti pretrváva spomínaná stagnácia.

V rámci spomínaného rokovania poslanci MsZ tiež schválili účasť mesta v Združení pre vybudovanie cyklotrasy „Dunajov - Žilina". Žilinský samosprávny kraj organizačne zabezpečil prípravné stretnutia zástupcov obcí a miest pre začatie stavby tejto cyklotrasy, ktorá prechádza i našim katastrálnym územím. Keďže sa jedná o stavbu prechádzajúcu viacerými katastrami, pre jej zhotovenie je potrebná úzka spolupráca dotknutých obcí a miest týkajúca sa vedenia trasy a finančné krytie investície. Preto je výhodné vytvoriť takéto združenie, ktoré môže potom žiadať úhradu z prostriedkov fondov EÚ. V združení bude celkom 6 miest a obcí. Okrem nášho mesta budú tu obce Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Rudina, Rudinka a mesto Žilina. Trasa podľa doterajších rokovaní bude končiť v Budatíne, kde sa bude napájať na ďalšie úseky cyklotrás. V zmluve o združení bude stanovená finančná účasť každej obce a miest pre zhotovenie trasy. Samotná zmluva bude podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom a samozrejme i zastupiteľstvami jednotlivých obcí.

V jednom z  bodov v programe zasadnutia bola prerokovaná informácia o stave problémov na stavbe areálu polikliniky v našom meste. Poslanci schválili navýšenie finančných prostriedkov na práce navyše pri tejto stavbe, ktoré však budú stanovené na základe dohody z rokovacieho konania medzi  investormi (VÚC Žilina, Mesto KNM), stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby. Počas realizácie stavebných prác nám totiž zhotoviteľ oznámil, že pre zhotovenie diela je nevyhnutné vykonať práce navyše, ktoré neboli obsiahnuté v predmete verejného obstarávania. Občanom mesta by som ale chcel dať do pozornosti, že v danom prípade sa jedná o spoločnú stavbu nášho mesta a  VÚC Žilina a stavebný dozor tejto stavby bol podľa dohody vybratý Vyšším územným celom Žilina, ktorý potvrdil tiež nevyhnutnosť týchto prác. Navýšenie finančných prostriedkov na túto stavbu musia teda schváliť i poslanci Žilinského samosprávneho kraja.

Na záver by som chcel informovať o zmenách stránkových hodín na Mestskom úrade v KNM, ku ktorým dôjde od 1. januára 2018. Služby občanom budú k dispozícii od 7.00 hod. dopoludnia do 11.00 hod. a odpoludnia od 12.00 hod. do 14.30 hod. V stredu budú mať zamestnanci mestského úradu posunutú pracovnú dobu do 17.00 hod. a služby budú poskytované do 16.30 hod. Týmto krokom chceme umožniť občanom, ktorí pracujú v dennom režime, aby mali možnosť si vybaviť úradné záležitosti na našom úrade bez toho, aby si brali dovolenku alebo náhradné voľno. Štvrtok je naplánovaný ako nestránkový deň. Dlho sme nad týmto krokom uvažovali. Prinútila nás ale k tomu skutočnosť, že v poslednom období výrazne pribúda pošta, ktorá prichádza na mestský úrad elektronicky podpísaná elektronickým podpisom a žiadatelia vyžadujú rovnakou formou aj odpoveď a zamestnávateľ je povinný vytvoriť pre zamestnancov časový priestor na vybavovanie takejto agendy. Je potrebné povedať, že zo strany štátu ešte celý systém nefunguje tak, ako by sme si to predstavovali, ale na druhej strane tomuto trendu sa neubránime a v súčasnosti môžeme len upozorňovať na chyby, ku ktorým v rámci elektronizácie dochádza. Nefunguje nám poriadne, nie našou vinou, ani IOMO (Integrované obslužné miesto občana), na ktorom si občania môžu (tak ako na pošte) vybaviť - výpis z registra trestov, list vlastníctva alebo výpis z obchodné registra. Ostáva nám len dúfať, že časom sa všetko vyrieši k spokojnosti občanov. V posledný pracovný deň v týždni, v piatok, budú služby poskytované bez prestávky od 7.00 hod. do 12.00 hod. 

 

JUDr. Ľubomír Ježo

 

Stránkové hodiny mestského úradu od 1.1. 2018

PONDELOK

7.00 - 11 00

12.00 - 14.30

UTOROK

7.00 - 11.00

12.00 - 14.30

STREDA

7.00 - 11.00

1200 - 16.30

ŠTVRTOK

Nestránkový deň

 

PIATOK

7.00 - 12.00

 

Späť

Najnovšie

26.05.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 12. júna 2018 v čase od 7:30 do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

24.05.2018 napísal dš

oznam

Úradné hodiny na Referáte matriky

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje, že Referáte matriky Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste už pracuje podľa platných úradných hodín.

Čítať ďalej…

23.05.2018 napísal dš

policia

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: príslušník mestskej polície

Čítať ďalej…

22.05.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 8. júna 2018 v čase od 7:30 do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

msu

Výberové konanie

Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

msu

Výberové konanie

Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia investícií a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 4. júna 2018 v čase od 7:30 do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

odpad

Likvidácia nebezpečného odpadu

V rámci Dní čistoty mesta bude pristavený v dňoch 17. a 19. mája v areály Údržby mesta špeciálny kontajner s obsluhou na likvidovanie nebezpečného odpadu: farby, prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, záhradkárske postreky a hnojivá.

Čítať ďalej…

09.05.2018 napísal dš

dni čistoty

Dni čistoty mesta jar 2018 - zber elektroodpadu

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje v dňoch 14 - 23.5. 2018 Dni čistoty mesta.

Čítať ďalej…

02.05.2018 napísal dš

prieskum

Dotazník pre občanov - poskytovanie sociálnych služieb

Vážení občania mesta Kysucké Nové Mesto, zámerom dotazníka, ktorý sa Vám dostal do pozornosti, je poskytnúť obyvateľom v územnom obvode mesta Kysucké Nové Mesto priestor pre vyjadrenie požiadaviek na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb a cieľových skupín.

Čítať ďalej…