Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Mesto informuje

Využitie príležitosti, ktorá sa už nemusí zopakovať

20.04.2017 napísal Dominik Šteiniger

tepelné rozvody

Nutnosť rekonštrukcie centrálnych rozvodov tepla (ďalej CRT) v našom meste je všeobecne známa. CRT postavené v 50,60,70-tych rokoch minulého storočia sú predimenzované, tepelné izolácie potrubí sú zdegradované, narastá počet porúch. To všetko spôsobuje nárast nákladov na výrobu tepla, ktoré musia platiť odberatelia v cene odobratého tepla. Nutná rekonštrukia by sa premietla do ceny tepla, ak by bola zrealizovaná len z vlastných prostriedkov mesta, alebo súčasného nájomcu Kysuca s.r.o.

Preto keď sme sa dozvedeli o možnosti získať nenávratný finančný príspevok - grant z fondov EÚ na rekonštrukciu centrálneho zásobovania teplom, vstúpili sme do jednania s Kysucou s.r.o., ktorá má od nás v prenájme zariadenia na výrobu tepla.

Výsledkom jednaní bolo Memorandum - zmluva o spolupráci pri investícii do modernizácie systému centrálneho zásobovania teplom s cieľom získať grant - nenávratný finančný príspevok na jeho rekonštrukciu. Memorandum bolo schválené mestským zastupiteľstvom už 10.3. 2016. V ňom bola dohodnutá príprava na podanie žiadosti o grantovú podporu s tým, že technickú a projektovú prípravu, ako podklad k žiadosti, bude zabezpečovať Kysuca s.r.o. Dohodli sme sa, že ak to očakávaná výzva umožní, bude žiadateľom o grant mesto. V takom prípade by mesto zaplatilo Kysuci s.r.o. preukázateľné náklady na prípravu podkladov k žiadosti o grant. V prípade, že bude jediným oprávneným žiadateľom o grant Kysuca s.r.o., žiadosť podá Kysuca s.r.o. Ďalej sa dohodlo, že mesto uzatvorí s Kysucou Dodatok k doteraz platnej nájomnej Zmluve o jej predĺžení.

Tu je potrebné si uvedomiť závažnú skutočnosť. Vyjednávacia pozícia zmluvných strán pre dojednanie podmienok pokračujúceho prenájmu je veľmi silno určená tým, kto je vo výzve určený ako oprávnený žiadateľ o grant. Tento sa totiž stáva vlastníkom zariadení, ktoré boli nakúpené z grantu a z jeho vlastného príspevku a môže s ním po dobe takzvanej udržateľnosti projektu (5 rokov) nakladať podľa svojho uváženia.

V prípade, že by oprávneným žiadateľom bolo mesto, stalo by sa vlastníkom majetku nadobudnutého z grantu a vlastných prostriedkov a nebolo by tak obmedzené v stanovovaní ďalších nájomných podmienok.

V našom prípade však už vieme, že zverejnená výzva určila, že oprávnenými žiadateľmi o grant sú “fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa §5 ods.1 zák. 657/2004 Z.z. o energetike“. Samozrejme žiadateľ musí svoju žiadosť v termíne uzavretia hodnotiaceho kola (výzva vyhlásená 3.3. 2017, termín 1. kola 31.3. 2017, termín 2. kola 30.4. 2017) doložiť všetkými dokumentmi vrátane projektovej dokumentácie, ktoré výzva ukladá. V našom prípade tieto podmienky spĺňa len Kysuca s.r.o. Po dobe udržateľnosti projektu - 5 rokov, sa teda majetok nadobudnutý z grantu EÚ a vlastného príspevku stane majetkom Kysuca s. r. o.

Táto skutočnosť dáva obom účastníkom nájomnej zmluvy rovnocenné postavenie a v žiadnom prípade neumožňuje mestu diktovať partnerovi pre seba jednostranne výhodné podmienky. Jednaním možno dosiahnuť len podmienky, ktoré sú pre každú stranu prijateľné.Tu je potrebné si povedať, čo bolo pre nás dôležité dosiahnuť.

  • Hlavným cieľom pre nás bolo a zostáva získanie grantu na nevyhnutnú rekonštrukciu CRT. Len tak môžeme zabezpečiť, že rekonštrukciu nezaplatia odberatelia v cene tepla. Jedná sa o obrovskú sumu. Maximálny grant podľa podmienok platnej výzvy, je 6 miliónov €, alebo 85% oprávnených nákladov na jeden projekt. Je to suma, o ktorú sa znížia vlastné náklady investora (v našom prípade Kysuca s.r.o.) na rekonštrukciu, a preto ju nemôže premietnuť do ceny tepla. Ak by sa ju nepodarilo získať, museli by ju zaplatiť odberatelia tepla v dlhoročných splátkach počas daňového odpisovania investície.
  • Naším ďalším cieľom bolo získať majetok zakúpený z grantu a vlastných prostriedkov investora – Kysuca s. r. o. späť do majetku mesta.
  •  

Aby sa mohli tieto ciele dosiahnuť, bolo nevyhnutné:

  • Aby vôbec mohla Kysuca s.r.o. požiadať o grant, musela mať s mestom uzavretú nájomnú zmluvu minimálne na dobu udržatelnosti projektu.
  • Aby sa mesto mohlo dostať k majetku vybudovaného z grantu a príspevku investora, muselo s investorom –Kysuca s.r.o. uzatvoriť zmluvu, ktorá mu to zaručí. Samozrejme investor bol ochotný takú zmluvu uzatvoriť len za podmienok, ktoré sú pre neho akceptovateľné.

Jedna z rozhodujúcich podmienok investora bola možnosť s nadobudnutým majetkom, ktorý bude jeho vlastníctvom, podnikať počas doby jeho daňového odpisovania. V prípade rozvodov ÚK je to 20 rokov. Po tejto dobe v zmysle schváleného Dodatku k nájomnej zmluve prejde tento majetok investora do majetku mesta za zostatkovú hodnotu (investor súhlasil, aby sa doba nájmu rátala od tohto roku, aj keď sa majetok začne daňovo odpisovať až po kolaudácii diela). Jeho skutočná hodnota zostane ešte vysoká a bude slúžiť ďalšie roky svojmu účelu.

Tu je zároveň odpoveď tým, ktorí, kritizovali dobu nájmu 20 rokov, schválenú v Dodatku nájomnej zmluvy. Táto doba naplnila hlavnú podmienku investora, ale zároveň je výhodná aj pre mesto a hlavne odberateľov tepla. Počas tejto doby bude investor nadobudnutý majetok daňovo odpisovať a dávať si ho do nákladov, čo ovplyvňuje cenu tepla. Tieto náklady však musí znížiť o výšku grantu získaného z EÚ, ktorý predstavuje 85% z nákladov na rekonštruciu rozvodov. Len takto znížný náklad bude môcť premietnuť do ceny tepla pre odberateľov.

V prípade, keby sa nájomná zmluva uzatvorila len na 5 rokov, ako to navrhovali kritici, muselo by mesto investorovi neodpísanú hodnotu jeho investície (grant+vlastné prostriedky) zaplatiť, pretože grant vrátane investovanej spoluúčasti sa po dobe udržateľnosti projektu - 5rokov stáva majetkom investora. Suma, ktorú by zaplatilo mesto investorovi za ešte neodpídsaný majetok, by sa tak následne premietla do ceny odoberaného tepla, takže by to zaplatili obyvatelia bytových domov a právnické osoby odoberajúce teplo z centrálneho rozvodu.

Ešte by som chcel zaujať stanovisko k jednej kritizovanej skutočnosti. Podľa kritikov, návrh Dodatku k Zmluve o nájme pripravilo vedenie mesta nezodpovedne, vo veľmi krátkom čase, podľa nich je pre mesto nevýhodný, pred vypracovaním Dodatku k Zmluve o nájme malo podľa nich dať mesto vypracovať technickú a finančnú analýzu, Dodatok k zmluve o nájme mal byť vypracovaný už pred vyhlásením výzvy. Kritici žiadali odročenie prejednania Dodatku a predloženie žiadosti o grant až v ďalšom termíne.

Áno, návrh Dodatku k nájomnej zmluve bol pripravený vďaka veľkému úsiliu v krátkom čase. Nutnosť takého postupu vyplynula z neštandardne krátkeho času na predloženie žiadosti o grant, ktorý je daný vyhlásenou výzvou. Výzva bola vyhlásená 3.3. 2017, uzávierka prvého hodnotiaceho kola bola stanovená na 31.3. 2017. Už hore som uviedol, ako je dôležité pre naše mesto, jeho obyvateľov v bytových domoch a právnické osoby odoberajúce teplo z centrálneho rozvodu získanie grantu z EÚ. Každý, kto robí s eurofondami vie, že nie každý, kto požiada o grant tento automaticky dostane. Najväčšiu šancu získať grant majú tí uchádzači, ktorí podajú žiadosť v termíne, keď sa stihne prihlásiť najmenej žiadateľov, to je v prvom kole. Preto sú pre mňa neakceptovateľné pripomienky typu peňazí EÚ na výzvu je dosť, predložme žiadosť až v ďalšom kole, lebo nemáme finančnú analýzu apod. Prínos grantu pre mesto a obyvateľov je nespochybniteľný a bolo našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme ho získali pri podmienkach, ktoré sa podarilo mestu s investorom dojednať. Argument, že návrh Dodatku k nájomnej zmluve mal byť už dávno pripravený, lebo sa vedelo, že oprávnený žiadateľ bude určený až vo výzve sa ľahšie vysloví, ako realizuje. V predchádzajúcej časti článku som uviedol, aký vzniká zásadný rozdiel v postavení účastníkov nájomnej zmluvy v závislosti od toho, kto je oprávneným žiadateľom o grant. Ten, kto grant dostane, sa stáva aj vlastníkom majetku zakúpeného z grantu, čo zásadne určuje jeho vyjednávaciu pozíciu. To bolo dôvodom, prečo sa účastníci bez poznania, kto bude oprávnený žiadateľ o grant, do uzavretia zmluvy nehrnuli a čakali na vyhlásenie výzvy. Celá energia sa sústredila na prípravu technických podkladov pre žiadosť, aby sme boli pripravení po vyhlásení výzvy na jej podanie v prvom kole, kedy je šanca na získanie grantu najväčšia. Predpokladali sme, že na prípravu zmluvy bude dosť času po vyhlásení výzvy. Samozrejme nikto nemohol predpokladať, že výzva poskytne tak neštardardne krátky čas na uzavretie kola.

Vyslovujem však presvedčenie, že napriek krátkemu času sa nám podarilo dohodnúť dobrú vzájomne výhodnú zmluvu. Ak bude korunovaná schválením grantu, lebo to je podmienka jej platnosti, budú mať z nej prospech obe zmluvné strany a predovšetkým odoberatelia tepla - občania bytových domov a právnické osoby. Títo nebudú musieť v cene odobratého tepla zaplatiť rekonštrukciu v plnej výške, ale len časť nákladov zníženú o grant EÚ.

A mesto naviac získa:

  •  celý majetok z investície- grant plus vlastné prostriedky investora vložené do projektu (v zmyle schváleného Dodatku táto prechádza po uplynutí doby nájmu zodpovedajúcej dobe odpisovania investíciedo majetku mesta za zostatkovú cenu)
  • pravidelný ročný príjem z nájmu za prenajaté nehnuteľnosti 15 000€
  • 12 veľkokapacitných výmenníkových staníc, ktoré sa pre Kysucu s.r.o. stanú nadbytočné z dôvodu zmeny koncepcie (inštalovanie malých výmenníkových staníc v bytových domoch). Mesto ich môže predať, alebo prenajať podľa svojho uváženia.

Kysuca s.r.o. získa:

  •  právo podnikať na majetku mesta po dobu odpisovania svojej investície

Schválený Dodatok k Zmluve o nájme medzi mestom KNM a Kysuca s.r.o. zároveň rieši ochranu zmluvných strán pred prípadným nezodpovedným chovaním jedného z účastníkov. Kysuca s.r.o. je zmluvou zaviazaná, že nemôže počas doby nájmu nakladať s nadobudnutým ani prenajatým majetkom bez súhlasu mesta. Je zaviazaná odovzdať v deň ukončenia nájmu tento majetok mestu v technickom stave schopnom bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky.

 

Záverom chcem úprimne poďakovať tým zodpovedným poslancom MsZ, ktorí svojimi konštruktívnymi pripomienkami pomohli dotvoriť a schváliť tento dokument, ktorého schválenie bolo podmienkou pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ už v prvom kole, a tak zabezpečiť výrazne vyššiu pravdepodobnosť úspešného vybavenia žiadosti.

Ing. Ján Hartel, primátor KNM

Späť

Najnovšie

25.04.2017 napísal dš

zus

Talentové skúšky do ZUŠ KNM

Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto vyhlasuje TALENTOVÉ SKÚŠKY na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru v školskom roku 2017/18.

Čítať ďalej…

20.04.2017 napísal Dominik Šteiniger

tepelné rozvody

Využitie príležitosti, ktorá sa už nemusí zopakovať

Nutnosť rekonštrukcie centrálnych rozvodov tepla (ďalej CRT) v našom meste je všeobecne známa. CRT postavené v 50,60,70-tych rokoch minulého storočia sú predimenzované, tepelné izolácie potrubí sú zdegradované, narastá počet porúch. To všetko spôsobuje nárast nákladov na výrobu tepla, ktoré musia platiť odberatelia v cene odobratého tepla. Nutná rekonštrukia by sa premietla do ceny tepla, ak by bola zrealizovaná len z vlastných prostriedkov mesta, alebo súčasného nájomcu Kysuca s.r.o.

Čítať ďalej…

20.04.2017 napísal dš

statistika

Štatistické zisťovanie

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR organizuje Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS.

Čítať ďalej…

19.04.2017 napísal dš

lesik

Čistenie lesíka zrušené

Milí občania, z dôvodu nepriaznivého počasia je v sobotu 22.4. zrušené podujatie zamerané čistenie lesíka a rieky Kysuce pri sídlisku Kamence.

Čítať ďalej…

08.04.2017 napísal dš

navrhy

Zasielajte návrhy

Na marcovom zasadnutí MsZ sa rokovalo o možnostiach využitia budovy ZŠ na sídlisku Kamence (za budovou gymnázia)

Čítať ďalej…

04.04.2017 napísal dš

Vývoz kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom

Obyvateľom rodinných domov v Kysuckom Novom Meste a mestských častí Budatínska Lehota a Oškerda oznamujeme, že od tohto mesiaca bude vývoz kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom (tráva, lístie konáre a pod.) vyvážaný dodávateľskou firmou každý nepárny týždeň a to v dňoch štvrtok a piatok.

Čítať ďalej…

03.04.2017 napísal Dominik Šteiniger

zus

Výzva občanom mesta

Vážení spoluobčania, dňa 4.4. 2017 t.j. utorok o 13:00 hod. sa uskutoční v Budatínskej Lehote zhromaždenie spojené s blokáciou cesty I/11 na podporu plynulej výstavby D3. Prosíme Vás aby ste svojou účasťou na akcií podporili cieľ, splnenie ktorého sa týka každého z nás. za petičný výbor Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Čítať ďalej…

23.03.2017 napísal dš

zapis

Zápis prvákov

V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2017 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Čítať ďalej…