Mesto informuje

Výberové konanie

28.02.2018 napísal dš

zs

Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto

Mestský úrad, Námestie slobody č. 94, 024 01  Kysucké Nové Mesto vyhlasuje podľa § 5/ zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ v Kysuckom Novom Meste

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou s minimálne  10 -ročnou praxou na stavebnom úrade
 • osvedčenie o získaní kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Iné kritériá a požiadavky:

 

 • samostatnosť v rozhodovacej činnosti
 • schopnosť viesť kolektív
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť Oddelenia výstavby MsÚ a samosprávy ( stavebný poriadok  č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ,  zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane osobných údajov a iné súvisiace právne predpisy)
 • občianska bezúhonnosť
 • morálne predpoklady
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • spôsobilosť pre právne úkony
 • znalosť práce s PC

 

Predpoklady na výkon práce, ktoré budú pre uchádzača výhodou:

 •  viacročná prax na  stavebnom úrade

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
 • štruktúrovaný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej  praxe
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 1 mesiac
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace bez záznamu
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • návrh koncepcie riadenia oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

Prihlášku do výberového konania môžu záujemcovia predkladať do podateľne Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste, prípadne zaslať poštou s termínom doručenia do 23. 3. 2018 do  12.00 hod.

Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci oddelenia výstavby MsÚ - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:         

MESTO Kysucké Nové Mesto

Námestie slobody 94/27

024 01  Kysucké Nové Mesto

 

Mesto Kysucké Nové Mesto si vyhradzuje právo nepozvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia všetky vyššie uvedené kritériá a požiadavky, a nedoručia v termíne požadované doklady.

Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Kysuckom Novom Meste dňa 28. februára  2018

Ing. Ján Hartel

primátor mesta

Späť

Najnovšie

23.03.2018 napísal dš

zapis

Zápis prvákov

V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2018 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…