Mesto informuje

Voľné pracovné miesto

09.01.2018 napísal dš

policia

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Údaje o voľnom pracovnom mieste:

1. Zamestnávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

2. Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Mestská polícia, Námestie slobody 94/27

3. Funkcia: príslušník mestskej polície

4. Doba pracovného pomeru:  neurčitá

5. Sídlo pracoviska: Mestský úrad, Mestská polícia, Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto

6. Stručná charakteristika pracovného miesta:

 

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, chráni občanov v meste pred ohrozením ich života a zdravia
 • úzko spolupracuje s Obvodným oddelením PZ pri ochrane majetku v meste pred poškodením, zničením a stratou
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 • kontroluje plnenie a dodržiavanie nariadení mesta, uznesení Mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, páchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
 • plní úlohy na úseku prevencie

 

7. Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

8. né kritéria:

 • vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania, t. j. 1. 3. 2018)
 • občianska bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • osobné a morálne predpoklady
 • ovládanie slovenského jazyka a PC
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič)

 

9. V prípade záujmu predložte:

 

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • profesijný životopis
 • overený doklad o ukončenom vzdelaní
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov

 

Po úspešnom absolvovaní pohovoru musí uchádzač o zamestnanie absolvovať lekárske vyšetrenie, vyšetrenie duševnej spôsobilosti (psychotesty u odborného lekára – psychológa) a vykonať skúšku odbornej spôsobilosti na plnenie úloh zamestnanca mestskej polície, ktorej predchádza 3 – mesačná odborná príprava vo výcvikovom stredisku Žilina.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte v doporučenej obálke s nápisom „Voľné pracovné miesto na príslušníka mestskej polície“ v termíne do 5. 2. 2018 do 15. 00 hod. na adresu Mesto Kysucké Nové Mesto, Mestský úrad, Mestská polícia, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Termín osobného pohovoru Vám bude oznámený písomne. 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 8. 1. 2018

Ing. Ján Hartel

Späť

Najnovšie

18.01.2018 napísal dš

odpad

Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rodinné domy na rok 2018

V rodinných domoch mesta Kysucké Nové Mesto a v miestnych častiach Budatínska Lehota, Dubie a Oškerda Mesto Kysucké Nové Mesto pokračuje aj v roku 2018 so zberom 4 druhov odpadov.

Čítať ďalej…

15.01.2018 napísal dš

plan

Plán zasadnutí MsZ KNM na rok 2018

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2018. Začiatok zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste je stanovený na 13.00 hod.

Čítať ďalej…

09.01.2018 napísal dš

policia

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: príslušník mestskej polície

Čítať ďalej…

08.01.2018 napísal dš

seniori

Upozornenie pre seniorov!

Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra, pomoc príbuznému) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158 alebo najbližšiu rodinu. Peniaze nikomu neodovzdávajte ani neposielajte na účet!

Čítať ďalej…

02.01.2018 napísal dš

Januárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

V januárovom vydaní Zvestí Kysuckého Nového Mesta nájdete bohaté spravodajstvo z kultúry a športu. Nájdete tu informácie o predvianočných podujatiach - koncertoch, návšteve sv. Mikuláša a pomoci druhým.

Čítať ďalej…

23.12.2017 napísal dš

vývoz

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu počas sviatkov

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a. s., oznamujeme termín vývozu odpadu v meste počas sviatkov:

Čítať ďalej…

18.12.2017 napísal dš

msu

Výpožičný čas počas vianočných sviatkov

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto oznamuje svojim čitateľom, že počas vianočných sviatkov bude otvorená nasledovne:

Čítať ďalej…

17.12.2017 napísal dš

prianie

Vianočné blahoželanie

Už o niekoľko dní sa prebudíme do krásneho a kúzelného rána. Tajomné ticho, blikajúce svetielka či vôňa ihličia naznačia niečo výnimočné – Vianoce. Prajem Vám, milí spoluobčania, nech počas vianočných sviatkov vo vašich domovoch vonia vianočné pečivo, žiari stromček, vládne dobrá nálada a láska. Želám Vám, aby ste tieto dni strávili s najbližšími, aby boli plné prekvapení, pokoja v duši a radosti. Veď Vianoce sú jedným z najkrajších sviatkov roka, pripomínajú nám narodenie Ježiša Krista. Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Čítať ďalej…