Mesto informuje

Voľné pracovné miesto

03.11.2017 napísal dš

MIESTO

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Údaje o voľnom pracovnom mieste:

1. Zamestnávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

2. Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27

3. Funkcia: matrikárka

4. Doba pracovného pomeru:  neurčitá

5. Sídlo pracoviska: Mestský úrad, Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto

6. Stručná charakteristika pracovného miesta:

- vedie knihu narodení, manželstiev a úmrtí

- vydáva výpisy z matričných kníh

- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva

- zabezpečuje prípravu a realizáciu občianskych obradov v meste

- vykonáva všetky činnosti matriky v pôsobnosti mesta v zmysle príslušných zákonov

 

7. Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

8. Iné kritéria:

- bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony

- znalosť práce s PC

- možnosť nástupu od 01.01.2018

- zodpovedný prístup k práci

 

9. V prípade záujmu predložte:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

- výpis z registra trestov

- profesijný životopis

- doklad o ukončenom vzdelaní

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov

 

Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o vykonaní skúšky podľa § 8 odsek 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte na Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto do 16.11.2017.

Ing. Ján Hartel

primátor mesta

Kysucké Nové Mesto 3.11.2017

Späť

Najnovšie

23.03.2018 napísal dš

zapis

Zápis prvákov

V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2018 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…

29.01.2018 napísal dš

foto

Zmeny úradných hodín matriky!

Zmeny úradných hodín na referáte Matriky na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

26.01.2018 napísal dš

byty

Mestské byty

Pomerne obsiahla diskusia prebehla pred časom na facebooku ohľadom nájomných bytov v našom meste. Preto som sa rozhodol napísať niekoľko faktických informácií o tejto téme.

Čítať ďalej…