Mesto informuje

Oznámenie o doručení záverečného stanoviska – „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“

25.04.2018 napísal dš

d3

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s § 37 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto záverečné stanovisko č. 1823/2018-1.7/dj k navrhovanej činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“, ktorej navrhovateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

 

Oznámenie o doručení záverečného stanoviska je zverejnené na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-dialnice-d3-zilina-brodno-kysucke-nove-mesto-od-km-16-880-po-km-.

 

Verejnosť môže do záverečného stanoviska navrhovanej činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“ nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na MsÚ Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavby a územného rozvoja so sídlom v budove Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste, ul. Litovelská č.871 – I. poschodie č. dverí 47 v čase od 700 hod do 1400 hod v pondelok až piatok.

 

Verejnosť má právo podať rozklad na Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručenia písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záväzného stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6 zákona.

Späť

Najnovšie

22.05.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 8. júna 2018 v čase od 7:30 do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

msu

Výberové konanie

Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

msu

Výberové konanie

Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia investícií a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 4. júna 2018 v čase od 7:30 do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

odpad

Likvidácia nebezpečného odpadu

V rámci Dní čistoty mesta bude pristavený v dňoch 17. a 19. mája v areály Údržby mesta špeciálny kontajner s obsluhou na likvidovanie nebezpečného odpadu: farby, prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, záhradkárske postreky a hnojivá.

Čítať ďalej…

09.05.2018 napísal dš

dni čistoty

Dni čistoty mesta jar 2018 - zber elektroodpadu

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje v dňoch 14 - 23.5. 2018 Dni čistoty mesta.

Čítať ďalej…

02.05.2018 napísal dš

prieskum

Dotazník pre občanov - poskytovanie sociálnych služieb

Vážení občania mesta Kysucké Nové Mesto, zámerom dotazníka, ktorý sa Vám dostal do pozornosti, je poskytnúť obyvateľom v územnom obvode mesta Kysucké Nové Mesto priestor pre vyjadrenie požiadaviek na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb a cieľových skupín.

Čítať ďalej…

27.04.2018 napísal dš

oznam

Oznam pre občanov

Oddelenie daní a poplatkov a referát bytový a podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste oznamuje, že v dňoch 9.5. 2018 – 11.5.2018 (streda – piatok) bude oddelenie zatvorené z dôvodu školenia.

Čítať ďalej…

18.04.2018 napísal dš

bike

Prihláste sa do súťaže Do práce na bicykli

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste.

Čítať ďalej…