Mesto informuje

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti

05.10.2017 napísal dš

ozna

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s §34 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), že bola doručená na Mesto Kysucké Nové Mesto správa o hodnotení činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“.

 

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti je zverejnené na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.skhttp://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-dialnice-d3-zilina-brodno-kysucke-nove-mesto-od-km-16-880-po-km-

Verejnosť môže nahliadnuť do správy o hodnotení činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“ na MsÚ Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavby a územného rozvoja so sídlom v budove Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste, ul. Litovelská č.871 – I. poschodie č. dverí 47 v čase od 700 hod do 1400 hod v pondelok až piatok. Správa o hodnotení činnosti bude verejnosti sprístupnená najmenej po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava a elektronicky na e-mail: david.juhas@enviro.gov.sk . Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať. 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 05.10.2017

 

Späť

Najnovšie

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

13.02.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že dňa 28. februára 07:30 - 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 26.2.2018 v čase od 7:30 do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…

29.01.2018 napísal dš

foto

Zmeny úradných hodín matriky!

Zmeny úradných hodín na referáte Matriky na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

26.01.2018 napísal dš

byty

Mestské byty

Pomerne obsiahla diskusia prebehla pred časom na facebooku ohľadom nájomných bytov v našom meste. Preto som sa rozhodol napísať niekoľko faktických informácií o tejto téme.

Čítať ďalej…

24.01.2018 napísal dš

stret

Stretnutie v novom roku

Dobrým zvykom sa stalo, že vždy na začiatku nového roka sa v obradnej sieni mestského úradu stretne primátor mesta so svojimi hosťami.

Čítať ďalej…