Mesto informuje

Mesto získa financie na projekt

16.02.2018 napísal dš

projetk

files/obrazky/loga/EU.jpgfiles/obrazky/loga/ministerstvo hospo.jpg

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.11.2017.

Identifikácia projektu

Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H678

Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto, Materská škola Komenského 1162/38

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

NFP: maximálne do výšky 607 343,94 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole na ulici Komenského.

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste, a tým prispieť k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí materských škôl.   

Očakávané  výsledky súvisia s plnením špecifických cieľov, sú nimi:

  • Rozšírenie kapacity o 44 detí  (2 triedy) a rekonštrukcia MŠ,
  • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom obstarania nového vybavenia MŠ, vrátane profesionálneho vybavenia školskej kuchyne,
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom zateplenia a ďalších stavebných úprav.

Späť

Najnovšie

23.03.2018 napísal dš

zapis

Zápis prvákov

V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2018 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…