Zápis narodenia do matriky

Stručný popis:

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorý sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku tvorí kniha narodení, uzavretí manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register. Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon.

Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení

Vyhláška č. 302/1994Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

 

Dieťa narodené v platnom manželstve:

  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

  • občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

  • úmrtný list zosnulého manžela
  • občiansky preukaz

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie finančné a správy majetku

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail] matrika@kysuckenovemesto.sk,

obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Po predložení potrebných dokladov - do  5 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť