Stručný popis:

 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách  v platnom znení

Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého
  • Rodný list zomrelého
  • Sobášny list zomrelého

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk

obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk  

 

Doba vybavenia:

 

Po predložení potrebných dokladov – do 5 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť