Vedenie osobitnej matriky

Stručný popis:

 

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky v Bratislave nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

Legislatíva:

 

Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v paltnom znení

Vyhláška č. 302/1994 Misiterstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v paltnom znení

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Úmrtný list
  • Občiansky preukaz žiadateľa
  • Ostatné /po dohovore s matrikárkou, alebo zást. matrikárky/

Tlačivá na stiahnutie:

    

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk

obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:

 

do 3 mesiacov

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť