Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Stručný popis:

 

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

 

Legislatíva:

 

Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení

Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
  • Právoplatné súdne rozhodnutie
  • Zmena alebo oprava rodného čísla

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.:      041/420 7215, 041/420 7213
Mail:     matrika@kysuckenovemest.sk,

           obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť