Telefónny zoznam zamestnancov MsÚ

Pre zobrazenie mailovej adresy kliknite na dané meno alebo oddelenie.

 

ODDELENIE, REFERÁT Meno a priezvisko Č.dverí Č.tel. Klapka Adresa
Primátor Ing. Ján Hartel 22
420 72
0903801858
33 Nám. slobody 94
Zástupca primátora Ing. Jana Svrčková 17
420 72
0905791695
37 Nám. slobody 94
Prednosta MsÚ JUDr. Ľubomír Ježo 26
420 72
0907888082
34 Nám. slobody 94
Hlavný kontrolór Ing. Eva Chládková 25 420 72 35 Nám. slobody 94
ODDELENIE ORGANIZAĆNÉ
Jana Fojtíková 22
420 72
0905287797
32 Nám. slobody 94

Emília Labudíková 22 420 72 18 Nám. slobody 94
Referát právny JUDr. Emília Mušková 19 420 72 36 Nám. slobody 94
  Mgr. Lenka Ivaničová 19 420 72 36 Nám. slobody 94

Ivana Bajánková 19 420 72 16 Nám. slobody 94
Referát mzd. a personálny Mária Janotová 1 420 72 22 Nám. slobody 94

Jana Kyklošová 1 420 72 22 Nám. slobody 94

Daniela Ďurčová 1 420 72 22 Nám. slobody 94
Referát byt. a podn. činnosti Viera Kublová 14

420 72

0905683674

14 Nám. slobody 94
Referát matriky a evid.obyv.
7 420 72 15 Nám.slobody 94

Jarmila Božeková 7 420 72 13 Nám. slobody 94
Referát informatiky Bc. Dominik Šteiniger 20 420 72 38 Nám. slobody 94
Podateľňa - osvedčovanie listín a podpisov Tatiana Gáborová   420 72 11 Nám. slobody 94
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MAJETKU
Referát financií Ing. Jarmila Bílešová 12
420 72
0911292348
23 Nám. slobody 94

Iveta Mihaldová 11
420 72
0911292349
24 Nám. slobody 94

Ružena Zelinová 11 420 72 40 Nám. slobody 94
  Marta Cesneková 12 420 72 17 Nám. slobody 94
  Mgr. Veronika Malíčková 11 420 72 24 Nám. slobody 94
  Mgr. Irena Potocká 12 420 72 17 Nám. slobody 94
Ref. evid. a správy majetku Zdenka Kohútová 11 420 72 40 Nám. slobody 94
Pokladňa Jana Ježová 4 420 72 43 Nám. slobody 94
ODDELENIE VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Ref.územ.plánu a stav.poriad. Štefan Kultan 47 4204 181 Litovelská 871

Ing. Vladimír Androvič 47 4204 181 Litovelská 871
Ref. fondu rozvoja bývania Ing. Adriána Patyková
45 4204 185 Litovelská 871
Referát životného prostredia Lucia Moravčíková
47 4204 182 Litovelská 871

Ing. Daniela Kočišová 47 4204 182 Litovelská 871
ODDELENIE INVESTIČNÉ A
REGION. ROZVOJA
Referát investičného rozvoja Ing. Miriam Jureková 8
420 72
0907888075
30 Nám. slobody 94

Ivan Fábik
8 420 72 39 Nám. slobody 94

Mariana Vojtášová 10
420 72
26
Nám. slobody 94
ODDELENIE ŠKOLSTVA, SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA
Referát školstva a škol. úrad Mgr. Ladislav Vendrinský 56 4204 187 Litovelská 871
Ref. soc. vecí a zdravotníctva Jana Virdzeková 65 4204 183 Litovelská 871
 
PhDr. Lenka Taranová
67 4204
180
Litovelská 871
ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV
Referát dane z nehnuteľností Oľga Ságová 9 420 72 27 Nám. slobody 94

Bc Lenka Kubalová 9 420 72 28 Nám. slobody 94

Antónia Šrámková
9
420 72
28
Nám. slobody 94
Ref. ostat. daní a poplatkov Mária Chovancová 8a 420 72 29 Nám. slobody 94

Zuzana Svrčková 8a 420 72 29 Nám. slobody 94
ÚTVAR CO, BOZP, DHZ
Civilná ochrana Eva Kiššová 7 4204 186 Litovelská 871
BOZP
65 4204 187 Litovelská 871


MESTSKÁ POLÍCIA
Náčelník MP Ing. Marián Čuntala 2
420 72
0907885777
12 Nám. slobody 94
Zástupca náčelníka MP Zdeno Švaňa 2 420 72 12 Nám. slobody 94
  Oľga Mrgáňová 2 420 72 12 Nám. slobody 94

Ing. Stanislav Dragoň
20
420 72
12
Nám. slobody 94
MESTSKÁ KNIŽNICA
Vedúca PhDr. Dušana Šinalová

421 27 32
0918569193
 
Belanského 9
Redakcia Zvesti KNM PhDr. Dušana Šinalová
0904744995
Belanského 9
ÚDRŽBA MESTA          
Riaditeľ
  421 28 08   C. do Rudiny 673
Spojovateľka     421 28 74   C. do Rudiny 673
Správa cintorínov     421 21 31   C. do Rudiny 673

Späť