Žiadosť o vypracovanie rešerše

Stručný popis:

Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.).

 

Možnosti zadávania rešerše:

  • Osobne: Žiadateľ vyplní žiadanku. Okrem osobných údajov vyplní predovšetkým názov témy a kľúčové slová. Môže ísť o synonymá, termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, ak má žiadateľ záujem o záznamy v inom jazyku, je potrebné, aby tieto slová uviedol v príslušnom jazyku.
  • Elektronicky: Žiadateľ vyplní elektronický formulár objednávky rešerše na stránke knižnice www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
  • Klasickou poštou: Žiadateľ vyplní žiadanku a pošle klasickou poštou na adresu: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • Telefonicky: Žiadateľ môže zadať svoju požiadavku aj prostredníctvom telefónu na čísle: 041/421 2732

Doručenie vypracovanej rešerše: Po vypracovaní rešerše je žiadateľ o tejto skutočnosti telefonicky informovaný. V prípade, že na žiadanke rešerše je uvedená mailovú adresa, rešerš sa zasiela elektronickou poštou.

 

Legislatíva:

Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadanka rešerše

 

Vybavuje:

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9

Kontakt: PhDr. Dušana Šinalová

Tel.:   041/ 4212732

Mail:   kniznica@kysuckenovemesto.sk 

 

Doba vybavenia:

max. 1 týždeň

 

Poplatok:

2,50 € + poštovné podľa platných taríf SP

Cenník tu.

Späť