Žiadosť o výpožičku cez medziknižničnú výpožičnú službu

Stručný popis:

Ak používateľ potrebuje dokument alebo článok z periodika, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu Mestskej knižnice KNM, môže požiadať o získanie výpožičky alebo kópie článku z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS). K žiadaným knižničným dokumentom vypíšte osobné údaje a údaje o dokumentoch. Pri objednávaní výpožičiek cez MVS je potrebné sa zaregistrovať v knižnici.

 

Možnosti zadávania MVS:

  • Osobne: Žiadateľ vyplní žiadanku v priestoroch mestskej knižnice v oddelení výpožičiek pre dospelých.
  • Elektronickou poštou: Žiadateľ vyplní elektronický formulár objednávky rešerše na stránke knižnice www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
  • Klasickou poštou: Registrovaný čitateľ vyplní žiadanku a zašle ju klasickou poštou na adresu: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • Telefonicky: Registrovaný čitateľ môže zadať svoju požiadavku aj prostredníctvom telefónu na čísle: 041/4212732

Prevzatie žiadaného dokumentu: Po získaní žiadaného dokumentu je čitateľ o tejto skutočnosti informovaný na kontakt, ktorý uvedie na žiadanke. Tlačený dokument si vyzdvihne čitateľ v knižnici osobne, elektronická kópia článku sa zasiela elektronickou poštou. Čitateľ je povinný dodržať výpožičnú dobu stanovenú žiadanou knižnicou.

 

Legislatíva:

Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto

Zásady poskytovania MVS

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadanka o výpožičku cez MVS

 

Vybavuje:

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9

Kontakt: PhDr. Dušana Šinalová

Tel.:   041/4212732

Mail:   kniznica@kysuckenovemesto.sk[nbsp]

 

Doba vybavenia:

Dodacia doba dokumentu je cca 1 týždeň.

Výpožičná doba dokumentu je cca 1 mesiac. Obe doby sú závislé od podmienok žiadanej knižnice.

 

Poplatok:

2 knižničné jednotky zabezpečené cez MVS: 2,50 € + fakturované náklady

Kópia periodika zabezpečená cez MVS: 0,30€ + 0,10 €/A4

Cenník tu.

Späť