Žiadosť o vypracovanie rešerše

Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.).

Čítať ďalej…

Žiadosť o výpožičku cez medziknižničnú výpožičnú službu

Ak používateľ potrebuje dokument alebo článok z periodika, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu Mestskej knižnice KNM, môže požiadať o získanie výpožičky alebo kópie článku z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS).

Čítať ďalej…

Prihlásenie sa za čitateľa knižnice

Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan. Záujemca sa oboznámi s Knižničným a výpožičným poriadkom. Vyplní a podpíše Prihlášku za čitateľa.

Čítať ďalej…