Žiadateľ si môže požiadať o určenie, zmenu a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Stručný popis:

 

Žiadateľ si môže požiadať o určenie, zmenu a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa § 6  ods. 1 písmena:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) predmet žiadosti,

c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia,

d) prílohy, ktorými sú

  1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  2. kolaudačné rozhodnutie
  3. zameranie adresného bodu (v geometrickom pláne - vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla ) a
  4. údaj o tom, čí sa v budove nachádzajú byty, a údaj o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MV SR č. 142/2015, ktorou sa vykonáva zákona č. 125/2015 Z. z. a Vyhláška MV SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Potrebné dokumenty:

  • K určeniu, zmene a zrušeniu súpisného čísla a orientačného čísla je potrebné predložiť od žiadateľa žiadosť

Tlačivá:

        

Vybavuje :

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.: 041/4207213, 041/4207215

Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

matrika@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť