Prihlásenie na trvalý pobyt

Stručný popis:

 

Trvalý pobyt má evidenčný charakter,  je to pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska t.j. v mieste, kde má rodinu, rodičov, dom, byt alebo zamestnanie. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie na trvalý pobyt môže občan vykonať len do budov alebo ich časti, ktoré sú označené súpisným  a orientačným číslom, ktoré sú určené na bývanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady a písomné splnomocnenie (úradne overené), že môžu túto povinnosť za nich vykonať.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a poskytuje sa starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa vykonáva ústavná alebo ochranná výchova, za občana zbaveného na právne úkony, ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, v tomto prípade sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi splnomocnený zástupca, ktorý predloží úradom overené splnomocnenie.

 

Prihlásenie k trvalému pobytu na dom, byt, ubytovňu  je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodný list, potvrdenie o štátnom občianstve, občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou, potvrdenie o trvalom pobyte obce, kde mal občan zaevidovaný trvalý pobyt.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty :

 

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz 
  • List vlastníctva opatrený podpisom a pečiatkou Katastrálnym úradom Žilina - správa katastra v Kysuckom Novom Meste

 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • Platný občiansky preukaz 
  • U dieťaťa rodný list, právoplatné rozhodnutie o zverení do výchovy

 

Nájomca bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz 
  • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

 

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz 
  • List vlastníctva opatrený podpisom a pečiatkou Katastrálnym úradom Žilina - správa katastra v Kysuckom Novom Meste
  • Súhlas  na prihlásenie k pobytu od vlastníka nehnuteľnosti  s úradne overeným podpisom (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

 [Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt :

Tel.: 041/4207213, 041/4207215

Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

       matrika@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

po predložení  potrebných platných dokladov na počkanie

 

Poplatok :

 

bez poplatku

Späť