Prihlásenie na prechodný pobyt

Stručný popis:

 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z  pracovných, študijných, zdravotných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť do 10 dní od ubytovania ohlasovni pobytov na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (maximálne sa môže občan prihlásiť na 5 rokov).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol  prihlásený.

Prihlásenie k prechodnému pobytu na dom, byt a ubytovňu je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené podpisy so súhlasom.

 

Ohlasovňa pobytov môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodný list, potvrdenie o štátnom občianstve, občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou, prípadne potvrdenie o trvalom pobyte z obce, kde mal občan zaevidovaný trvalý pobyt.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

 

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz 
  • List vlastníctva opatrený podpisom a pečiatkou Katastrálnym úradom Žilina - správa katastra v Kysuckom Novom Meste

Manžel, manželka, nezaopatrené dieťa:

  • Platný občiansky preukaz 
  • U dieťaťa rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz 
  • Nájomná zmluva na dubu určitú

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz
  • List vlastníctva opatrený podpisom a pečiatkou Katastrálnym úradom Žilina - správa katastra v Kysuckom Novom Meste
  • Súhlas na prihlásenie k pobytu od vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

Súhlas prihlásením občana na pobyt

 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.: 041/4207213, 041/4207215

Mail:    obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

          matrika@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť