Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Stručný popis:

 

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni pobytov na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Kysucké Nové Mesto.

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené podpisy so súhlasom.

 

Ohlasovňa pobytov môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodný list, občiansky preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty :

 

 Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz
  • List vlastníctva opatrený podpisom a pečiatkou Katastrálnym úradom  Žilina - správa katastra v Kysuckom Novom Meste

Manžel, manželka, nezaopatrené dieťa:

  • Platný občiansky preukaz 
  • U dieťaťa rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz
  • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz 
  • List vlastníctva opatrený podpisom a pečiatkou Katastrálnym úradom Žilina - správa katastra v Kysuckom Novom Meste
  • Súhlas na prihlásenie pobytu od vlastníka nehnuteľnosti  s úradne overeným  podpisom (tlačivo) 

Tlačivá na stiahnutie:

 

             Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

             Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 

Vybavuje :

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt :

Tel.: 041/4207213, 041/4207215

Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

  matrika@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia :

 

po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

 

Poplatok :

 

bez poplatku

 

Späť