Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

Stručný popis:

 

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví  ohlasovňa pobytov Mestského úradu občanovi na požiadanie – k vydaniu tohto potvrdenia je potrebné vypísať žiadosť.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty :

  • Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa (tlačivo)
  • Platný občiansky preukaz
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Legislatíva:

 

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

 

Vybavuje :

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt :

Tel.: 041/4207213, 041/4207215

Mail:   obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

   matrika@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia :

 

po predložení potrebných  platných dokladov na počkanie

 

Poplatok :

 

Za poskytnutie údajov o mieste pobytu obyvateľa sa vyberá správny poplatok v sume 5 €/potvrdenie. Správny poplatok  sa platí v hotovosti v pokladní Mestského úradu v čase pokladničných hodín, poštovou poukážkou alebo platbu možno uhradiť prevodom na účet Mesta Kysucké Nové Mesto (číslo účtu: 10829322/0200, Var. symbol 004).

Späť