Odhlásenie pobytu

Stručný popis:

 

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť ukončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republika ohlasovni pobytov na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky, občan  hlási novej ohlasovni pobytov   pri prihlasovaní nového miesta trvalého pobytu. Ohlasovňa pobytov následne zašle občanov podpísaný svojim podpisom odhlasovací lístok z trvalého pobytu  predchádzajúcej ohlasovni pobytov z dôvodu vyradenie z evidencie obyvateľstva.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej  republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty :

  • Platný občiansky preukaz občana
  • odovzdá na Polícií v Kysuckom Novom Meste
  • Vyplnený a podpísaný odhlasovací lístok  z trvalého pobytu
  • Čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom , že sa občan vzdáva trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a žije v zahraničí – uviesť novú adresu pobytu

Vybavuje :

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt :

Tel.: 041/4207213, 041/4207215

Mail:   obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

   matrika@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia :

 

po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

 

Poplatok :

 

bez poplatku

Späť