Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte môže zrušiť v zmysle zákona 253/1998 Z. z. podľa

§ 7 ods. 1 písmena:

 

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

g) ak budova zanikla.

Čítať ďalej…

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť ukončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republika ohlasovni pobytov na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Čítať ďalej…

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni pobytov na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z  pracovných, študijných, zdravotných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť do 10 dní od ubytovania ohlasovni pobytov na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (maximálne sa môže občan prihlásiť na 5 rokov).

Čítať ďalej…

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystaví  ohlasovňa pobytov Mestského úradu občanovi na požiadanie.

Čítať ďalej…

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt má evidenčný charakter,  je to pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska t.j. v mieste, kde má rodinu, rodičov, dom, byt alebo zamestnanie. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Čítať ďalej…

Určenie, zmena a zrušenie súpisného a orientačného čísla

Žiadateľ si môže požiadať o určenie, zmenu a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries.

Čítať ďalej…