Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

Stručný popis:

 

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Oznámenie  o rozkopávke pri oprave havárie na inžinierskych sieťach
  • Písomný záväzok (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Písomný záväzok

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Peter Smieško

Tel.: 041/420 41 82

Mail: peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

 

Späť