Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Stručný popis:

 

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.

 

Legislatíva:

 

Zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Tlačivá na stiahnutie:

 

        Žiadosť o vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Peter Smieško

Tel.: 041/420 41 82

Mail: peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Späť