Povolenie umiestnenia stavebného zariadenia

Stručný popis:

 

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území mesta vydáva cestný správny orgán – Mesto Kysucké Nové Mesto, na základe písomnej žiadosti.

 

Legislatíva:

 

VZN č.9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení 

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  na území mesta Kysucké Nové Mesto (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Kysucké Nové Mesto

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Peter Smieško

Tel.: 041/420 41 82

Mail: peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa VZN č. 9/2008 o misetnych daniach

 

 

Späť