Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

Stručný popis:

 

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo)
  • Písomný záväzok (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného/ nadzemného vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie

         Písomný záväzok

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Peter Smieško

Tel.: 041/420 41 82

Mail: peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Späť