Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Stručný popis:

 

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu stavebnú správu na  pozemných komunikáciách t.j. parkoviská, cesty, chodníky, spevnené plochy.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby (tlačivo)
  • Žiadosť o stavebné povolenie – právnické osoby (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie (poznámka: obdobne ako u všeobecného stavebného úradu)  

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby

         Žiadosť o stavebné povolenie – právnické osoby

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Peter Smieško

Tel.: 041/420 41 82

Mail: peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 - 60 dní

 

Poplatok:

 

podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch

Späť