Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

 

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.

 

 

Čítať ďalej…

Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v meste Kysucké Nové Mesto sa podáva písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste

Čítať ďalej…

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.

Čítať ďalej…

Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

 

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu stavebnú správu na  pozemných komunikáciách t.j. parkoviská, cesty, chodníky, spevnené plochy.

 

 

Čítať ďalej…

Povolenie umiestnenia stavebného zariadenia

 

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území mesta vydáva cestný správny orgán – Mesto Kysucké Nové Mesto, na základe písomnej žiadosti.

 

 

Čítať ďalej…

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

 

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.

 

 

Čítať ďalej…