Reakcia na otvorený list

Dňa 31.10. 2017 sa uskutočnilo na VÚC Žilina pracovné stretnutie zástupcov petičného výboru Ľubomíra Jánošku, Jána Hartela a Jozefa Grapu s premiérom SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom za účasti poslancov NR SR Igora Chomu a Jána Podmanického. Uskutočnilo sa ako reakcia na otvorený list petičného výboru premiérovi a predsedovi NR SR.

Výsledkom stretnutia je verejný prísľub p. premiéra, že vláda vyčlení potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie výkupu pozemkov a projektovej prípravy nezačatých úsekov diaľnice D3 tak, aby bolo možné začať verejné obstarávanie na túto stavbu do konca tohto volebného obdobia. Zároveň bude z projektu diaľnice D3 Brodno  - KNM vyčlenený privádzač do KNM ako samostatná stavba. Na zhotovenie tejto stavby a jej prípravu budú vyčlenené finančné prostriedky tak, aby bolo možné začať jej verejné obstarávanie už v roku 2018.

Pán premiér požiadal petičný výbor o podporu na odblokovanie tzv. dlhovej brzdy. Zástupcovia petičného výboru deklarovali, že táto požiadavka bola podporená už v samotnej petícii za urýchlenú dostavbu D3 za predpokladu, že takto získané finančné prostriedky budú použité na predom určené investičné akcie do cestnej infraštruktúry, predovšetkým diaľnice.

Dôležitým záver bol tiež dohovor, že pán štátny tajomník v spolupráci so zástupcami NDS a petičného výboru zabezpečí spracovanie harmonogramu prác, ktoré by sa mali vykonať do konca tohto volebného obdobia. Na základe dohovoru bude tento harmonogram pravidelne kontrolovaný a vyhodnocované jeho plnenie pri pravidelných stretnutiach štátneho tajomníka s petičným výborom. O jeho plnení bude prostredníctvom petičného výboru informovaná verejnosť.

Získanie tohto verejného prísľubu považujeme za veľmi významný v snahe petičného výboru dosiahnuť pokrok v riešení dopravnej situácie na Kysuciach aj v samotnom meste KNM.

Ing. Ján Hartel, člen petičného výboru

Tlačová konferencia

Dnes 23.10. 2017 sa uskutočnila na MsÚ KNM tlačová konferencia, kde boli prítomní novinári oboznámení s otvoreným listom pre premiéra a predsedu NR SR, ako najvyšších predstaviteľov verejnej moci a zároveň predsedov koaličných strán tvoriacich vládnu koalíciu. List vznikol ako odozva na vyhlásenie ministra dopravy o prioritách v dopravnej infraštruktúre do konca roka 2020, v ktorých D3 nie je spomenutá v žiadnom úseku napriek doterajším uisteniam NDS a ministerstva dopravy o zaradení D3 medzi najvyššie priority na toto volebné obdobie.

Petícia za dostavbu D3

logo

V minulosti sme zverejnili príspevok o súčasnom stave okolo výstavby diaľnice D3 i o tom, že sa pripravuje petícia. Nejasné zaradenie stavby D3 medzi investičné priority vlády vyvolalo veľké znepokojenie v radoch našich občanov, ktorí musia znášať dlhodobo neriešenú záťaž automobilovou dopravou v meste. Tento neriešený problém sa týka i firiem, kolapsy dopravy v dôsledku dopravných špičiek a častých dopravných nehôd spôsobujú neodôvodnený nárast nákladov pri zabezpečovaní logistiky pre plynulosť výroby, či časté problémy s včasným príchodom zamestnancov na striedanie smien.

D3 bola schválená v kompetentných európskych inštitúciách ako Paneurópsky koridor VI. už v roku 1995. V rokoch 1999 - 2014 dostávajú prednosť pred výstavbou D3 úseky, ktoré nie sú na Slovensku hlavnými európskymi koridormi a majú nižšiu intenzitu dopravy. Dokonca nebol uprednostnený ani záujem o koordináciu so zahraničím (Poľsko, ČR, Maďarsko). Zo 100 km úseku Bielsko-Biala - Žilina má každý štát postaviť polovicu. Poľsko má postavených 42 km, Slovensko bude mať v roku 2017 v tomto úseku postavených len 17 km. Po otvorení úseku Zwardoň - Svrčinovec sa očakáva zvýšenie dennej intenzity dopravy o 5 000 áut. Špičková intenzita je až 2 000 áut za hodinu. Okrem toho tento úsek ošetruje dopravu tzv. košicko-bohumínskej trasy, teda prepája hlavný európsky koridor D1/E50 s Ostravou, Poľskom, Nemeckom.

Realizáciu D3 a R5 žiadali regionálne obchodné, priemyselné, hospodárske komory Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, zahraniční investori, podnikatelia. Oba tieto úseky spĺňajú všetky kritériá pre prioritnú výstavbu na rozdiel od iných ciest plánovaných so začatím výstavby do roku 2019.

Dôležitým argumentom na neodkladné dostavanie D3 je aj skutočnosť, že už vynaložené prostriedky na zhotovenie úseku Svrčinovec - Skalité a začínajúceho úseku Čadca Bukov – Svrčinovec (dokončenie 2020) neprinesú zásadné zlepšenie dopravnej situácie medzi Čadcou a Žilinou, pretože realizácia v súčasnosti kolabujúceho úseku pri KNM je podľa materiálu NDS plánovaná na rok 2026.

Nemenej dôležitým argumentom pre dostavanie D3 je štatistika nehodovosti na ceste I/11. Len za posledné roky 2015-2016 došlo na tomto úseku k 182 dopravným nehodám, pri ktorých bolo usmrtených 13 osôb, 22 bolo ťažko zranených a 66 ľahko. Nový rok 2017 začal tiež tragicky, v januári boli 3 osoby usmrtené a jedna ťažko zranená.

Prísľuby vlád na riešenie tejto situácie vybudovaním D3 a privádzača do priemyselnej zóny trvajú od roku 1999, kedy bola v meste etablovaná firmy INA Kysuce, teraz Schaeffler Kysuce. Zatiaľ bez výsledku! Bez výsledku ostali aj naše intervencie a ústretové kroky pri predchádzajúcich jednaniach s vedením NDS. Pri poslednej návšteve bolo naznačené, že sa uvažuje s návrhom na zmenu zákona o dlhodobej brzde pre získanie úveru na odsúhlasené investičné akcie. Myslíme si, že použitie takto získaných prostriedkov na presne určený účel s preukázanou naliehavosťou je dobré riešenie a podporujeme ho. Po vyhlásení ministra dopravy Érseka v týždenníku Trend, že diaľnice sa majú stavať na juhu a nie na kopcovitom severe, máme obavu, že získané financie by sa mohli použiť na menej naliehavé úseky, že politické argumenty opäť prevládnu nad odbornými.

Na základe vyššie uvedených argumentov sme sa rozhodli formou petície občanov celých Kysúc podporiť požiadavku za neodkladné dostavanie diaľnice D3 v celom úseku od Žiliny po hranicu s Poľskom. Chceme tak pridať na vážnosti našej požiadavky. Prípravný petičný výbor zložený z primátorov, zástupcov združení miest a obcí, zástupcu zamestnávateľov a riaditeľa regionálnej komory SOPK sa už stretol dvakrát a navrhol text petície:

„Petícia za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina - KNM - Čadca/hranica PL,CZ, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom a občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3.“

Po ďalších stretnutiach s predstaviteľmi ZMOS a zástupcami všetkých obcí petičný výbor zvolá tlačovku. Následne zverejníme všetky informácie ohľadom petície a možnostiach jej podporenia na webovej stránke mesta a vo Zvestiach KNM. Predpokladaný termín spustenia petície je mesiac február. Myslíme si, že problém s dopravou sa týka každého, i tých, čo nevlastnia auto, či starších občanov. Veď dopravné zápchy sa ich dotýkajú pri ceste do práce či pri potrebe záchranných zložiek ako sú hasiči a sanitka. Preto neváhajte a petíciu podporte!

za prípravný výbor Ing. Ján Hartel


webová stránka petície: http://www.d3prekysuce.sk/.content/peticia.php

Situácia okolo D3 po pracovnom stretnutí 13.12.2016

foto

O zmenu situácie popísanej v článku v prílohe sa mesto pokúša v spolupráci s firmami na území mesta už dlhodobo. Obrat k lepšiemu sme zaznamenali až v roku 2015, keď po priaznivej odozve z MDaRR SR na naše opakované žiadosti nastala úzka spolupráca s NDS. Na mestskom úrade sa uskutočnili viaceré stretnutia, ktorých výsledkom boli dohodnuté zmeny v projektovej dokumentácii, ktorých cieľom malo byť urýchlenie realizácie stavby diaľnice D3 v úseku Kysucké Nové Mesto a privádzača do priemyselnej zóny. Dňa 17.2. 2016 bol na pracovnom stretnutí v KNM už predložený odbornej verejnosti pracovný variant (estakádové riešenie D3 v k. ú. KNM a Radoľa).

Stretnutia sa zúčastnili dotknutí predstavitelia samosprávy obcí a mesta, VÚC, NDS, MŽP SR, Slov. správy ciest a podnikateľskej verejnosti. Bolo dohodnuté, že v duchu pripomienok sa pripraví dokumentácia pre spracovanie štúdie dopadu na životné prostredie, ktorá bude postúpená na pripomienkovanie. Táto štúdia bola spracovaná a postúpená na vyjadrenie verejnosti, bola zverejnená na pripomienkovanie aj na stránke mesta.

Veľmi sme očakávali, aký dopad na dianie okolo diaľnice budú mať voľby, aké miesto v programovom vyhlásení vlády bude mať D3. Musím povedať, že sa naše očakávania nenaplnili. Vláda v programovom vyhlásení spomenula D3, ale nebola zaradená medzi najvyššie priority. Preto sme sa rozhodli konať, zaktivizovali sme samosprávu, podnikateľskú sféru, regionálne obchodné a priemyselné komory SR, ČR, PL pre vyvolanie väčšieho tlaku sme spojili regióny Severného Slovenska Kysuce a Turiec.

V KNM sme 28.6. 2016 zorganizovali konferenciu, aby sme vyjadrili nespokojnosť s nedostatočnou pozornosťou, aká bola venovaná v programovom vyhlásení vlády stavbám:

  • D3 - jej dokončeniu, výstavbe R5
  • D1 – jej dokončeniu v úseku Turany – Hubová
  • R3 v úseku Martin – Rakovo - Mošovce

Na konferencii bolo prijaté spoločné memorandum a boli delegovaní zástupcovia pre vyjednávanie s predstaviteľmi štátnej správy. V zmysle záverov konferencie delegovaní účastníci požiadali listom z 21.7. 2016 o stretnutie s ministrom dopravy, kde chceli prediskutovať harmonogram výstavby uvedených stavieb z pohľadu prijatého memoranda. Bohužiaľ, p. minister nás neprijal a medzitým došlo aj k jeho odvolaniu.

Dňa 26.9. 2016 sme požiadali listom nového ministra p. Arpáda Érséka o stretnutie z rovnakých dôvodov a ani na tento list sme nedostali odpoveď. Až po návšteve p. podpredsedu vlády Ing. Petra Pellegriniho vo firme INA Kysuce (v súčasnosti Schaeffler Slovensko) sa p. poslancovi NR SR Jánovi Maroszovi podarilo sprostredkovať stretnutie zástupcov mesta a obchodnej komory v zložení primátor Ing. Ján Hartel, zástupca firmy Schaeffler Slovensko Ing. Ján Čelko, podpredseda Združenia podnikateľov Dolných Kysúc Ing. Ľubomír Jánoška a riaditeľ Regionálnej obchodnej a priemyselnej komory Ján Mišura na NDS v Bratislave, kde sa stretli s investičným riaditeľom NDS Ing. Ladislavom Dudášom, splnomocnencom vlády pre rýchlostné cesty Igorom Janckulíkom, vedúcim ekonomického oddelenia MD a RR SR a poslancom NR SR Jánom Maroszom.

Na stretnutí sme poukázali na neúnosnú dopravnú situáciu popísanú v  článku v prílohe. Žiadali sme čo najskôr ukončiť rozpracované projekty, rozpracovanú štúdiu dopadu na životné prostredie v zmenenom úseku diaľnic, ale predovšetkým, aby bol zaradený úsek stavby D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto a privádzač do priemyselnej zóny tak, aby sa začala ich výstavba už v tomto volebnom období. Termín uvádzaný v dostupných materiáloch (viď príloha) sa nám javí vzhľadom na súčasné problémy v doprave na ceste I/11 a samotnom meste KNM za neakceptovateľný a navyše nie je pre ďalšiu vládu záväzný.

Zo stanoviska zástupcov NDS a MD a RR SR sme sa dozvedeli, že prostriedky z fondov EÚ na výstavbu diaľnic sú na toto plánovacie obdobie už vyčerpané alebo zazmluvnené a iné zdroje zatiaľ nie sú. Riešením by mohlo byť prijatie zmeny zákona o dlhovej brzde, kde by sa uvoľnili prostriedky na určené investičné zámery. Čiastočným riešením, kde by sa mohli nájsť finančné prostriedky z vlastných zdrojov, by po prehodnotení možností mohlo byť vybudovanie privádzača do priemyselnej zóny ako samostatnej stavby v predstihu. Takéto riešenie by mohlo byť zrealizované v priebehu dvoch rokov.

Záverom rokovania bolo:

  1. NDS zosumarizuje súčasný stav projektovej prípravy a oboznámi účastníkov stretnutia prostredníctvom mesta KNM z jeho výsledkom, termín - do týždňa od stretnutia,
  2. NDS zváži podmienky realizácie stavby privádzača do priemyselnej zóny ako samostatnej stavby vybudovanej v predstihu,
  3. NDS zváži aspoň začatie výstavby úseku diaľnice D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto už v tomto volebnom období,
  4. ďalšie pracovné stretnutie medzi zástupcami NDS, MD a RR SR a zástupcami mesta, podnikov, samosprávy, obchodnej a priemyselnej komory sa uskutoční na pôde mesta do konca marca 2017.

Na tomto stretnutí zástupcovia NDS a MD a RR SR odprezentujú konkrétne výsledky a návrhy riešenia situácie od stavu konštatovanom a oznámenom mestu po pracovnom stretnutí 13.12. 2016.

Následne po stretnutí na NDS sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mesta, podnikateľskej sféry, podnikov, predstaviteľov ZMO Kysúc a Dolných Kysúc, kde bola opätovne konštatovaná naliehavá potreba dostavby D3 a bolo konštatované, že pre presadenie tohto zámeru bude zrejme potrebné, aby bol zámer podporený masovejšou aktivitou obyvateľstva a podnikov formou podpornej petície a ak to bude potrebné aj formou krátkodobého prerušenia dopravy na ceste I/11.

Forma petície a jej organizačné zabezpečenie sa dohodne na ďalšom pracovnom stretnutí v prvej polovici januára 2017.

Ing. Ján Hartel, primátor mesta

 

Na fotografii:

Pracovné stretnutie 13.12. 2016, uprostred Ing. Ladislav Dudáš, inv. riaditeľ NDS, po jeho pravej ruke Ján Marosz, poslanec NR SR, po ľavej ruke Igor Janckulík, splnomocnec vlády pre rýchlostné cesty, Ing. Ján Hartel, primátor KNM, Ing. Ján Čelko, zástupca Schaeffler Slovensko, Ján Mišura, riaditeľ Regionálnej obchodnej a priemyselnej komory ZA.

Konferencia 28.6. 2016

dialnica

Stretnutie zástupcov samosprávy, spoločností, podnikateľov a investorov na podporu výstavby D3 na Kysuciach, D1 na Turci, Orave, Liptove a R3 na Turci sa uskutočnilo v Mestskom úrade Kysucké Nové Mesto dňa 28.6. 2016. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 zástupcov vyššie uvedených organizácií s medzinárodným zastúpením z ČR a Poľska.

Zišli sa s cieľom spoločne vyjadriť nespokojnosť s pozornosťou, aká je venovaná v programovom vyhlásení vládny na nastávajúce obdobie stavbám D3 (Žilina - Čadca) na Kysuciach a R3 (Martin - Rakovo - Mošovce) a D1 (Turany - Hubová) na Turci. 

Problém nevybudovanej dopravnej infraštruktúry trápi občanov i firmy v uvedených regiónoch. Spoločnosti potrebujú zabezpečiť logistické potreby svojich podnikov z pohľadu zásobovania aj dopravy zamestnancov. Neplnenie týchto potrieb spôsobuje nárast ich nákladov. 

Ako uviedol primátor mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Hartel: "Osobitne chcem spomenúť mimoriadne kritickú situáciu v samotnom meste KNM, ktorá sa vytvorila v dôsledku situovania priemyselného parku, keď celá nákladná i osobná doprava prechádza obytnou zónou mesta postavenou v 50-tych rokoch minulého storočia a zodpovedajú tomu aj možnosti dopravnej obsluhy. Po zániku ZVL vznikli nové podniky Kinex, NN Slovakia, KLF Omnia, KLF Energetika, ktoré v súčasnosti zamestnávajú viac ako 5 000 ľudí. Dôsledkom neriešenej dopravnej situácie je obytná zóna nadmerne ekologicky zaťažovaná a kolabuje tu doprava hlavne v čase striedania pracovných zmien."

Požiadavka zaradiť dokončenie uvedených úsekov medzi najvyššie priority je opretá o objektívne preukázateľné merateľné potreby:

- prepravované objemy tovarov a výrobkov medzi jednotlivými kooperujúcimi podnikmi

- dopravná zaťaženosť súčasnej cesty I/11 (viac ako 20.000 áut denne)

- dopravná zaťaženosť v meste KNM v dôsledku neexistujúceho diaľničného privádzača a samotnej D3

- nadregionálny význam D3 s prepojením na PL, ČR s možnosťou jej prepojenia na juh napojením na R3

- dopravnou zaťaženosťou úseku Turany - Hubová

- dopravnou zaťaženosťou R5, R3

 

Predseda ZMO Kysúc Jozef Grapa uviedol, že náš región je raritou, keď namiesto v pred postupujeme dozadu. Na ceste I/11 do Čadce, kde sa stáva množstvo dopravných nehôd, bolo bezpečnostným riešením zníženie max. rýchlosti na 60 km/h. Vodiči nakoniec uprednostnia cestu, o ktorej sme si mysleli, že bude zrušená, nakoľko tu je max. rýchlosť 70 km/h. Upozornil tiež na fakt, že bez dobrej dopravnej infraštruktúry nebudú do miest plynúť investície a na skutočnosť, že keď cez víkend nemôžu prechádzať do ČR kamióny, tie stoja až po Brodno.

Riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK Ján Mišura povedal, že na hlavných cestných koridoroch na Slovensku sú len 4 nedostatky: Brodno - KNM, Turany - Hubová, Martin - Mošovce a Soroška. Preto je presvedčený, že práve tieto úseky by mali byť hlavnými prioritami vlády. Odloženie výstavby D3 ohrozuje prepravu medzi krajinami V4.

Na stretnutí vystúpil aj Ľubomír Janoška, zástupca združenia podnikateľov Dolných Kysúc, ktorý bol jedným z iniciátorov zorganizovania takéhto stretnutia. Vo svojom prejave uviedol tiež, že množstvo áut prechádzajúcich cez KNM obmedzuje nielen podnikateľský sektor, ale aj obyvateľov a bezpečnosť detí. Kysučania majú vo svojom okolí množstvo pracovných príležitostí, ktoré tak ako regionálny rozvoj brzdí práve nevyhovujúca dopravná infraštruktúra. Investori hľadajú pre svoje podniky dobrú dopravu, nie problémy, a tie, žiaľ, u nás reálne existujú.

Zástupca spoločnosti KIA Motors Slovakia sa vyslovil, že aj oni už 10 rokov pokladajú za prioritu dobudovanie kvalitnej infraštruktúry, nakoľko denne zvážajú pomocou 33 autobusov viac ako 3000 zamestnancov z Kysúc, Liptova, Oravy a Turca. Meškanie zamestnancov z dôvodu dopravnej zápchy ohrozuje plynulosť prevádzky. Aj pri logistike rátajú s väčšími časovými odstupmi. Diaľnica D3 je zároveň spojnicou so sesterským závodom v českých Nošoviciach. 

Za INA Kysuce vystúpil Ing. Milan Jurky, ktorý okrem iných údajov o závode uviedol, že podľa štatistík v súčasnosti cez mesto do INA Kysuce prechádza denne 1700 osobných áut, 160 kamiónov a 65 dodávok. Tieto údaje treba však zdvojnásobiť, nakoľko každý dopravný prostriedok prechádza mestom dvakrát. Preto podporil myšlienku dobudovania D3 a privádzača v čo najkratšom čase nie len pre ich spoločnosť, ale aj ostatné podniky v priemyselnom parku.

Ako posledný si vzal slovo starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik, nakoľko najkritickejšia križovatka je práve v katastri tejto obce. Obec je touto dopravou značne zaťažená a stáva sa tu veľké množstvo dopravných nehôd. Uviedol, že skoro každé tretie auto, ktoré prejde touto križovatkou, je nákladné. 

V závere prebehlo hlasovanie prítomných za spísané memorandu, všetci prítomní ho podporili.

(memorandum v prílohe)