Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stručný popis :

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a podať oznamovaciu povinnosť. Zmeny skutočnosti na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

Legislatíva:

VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

Potrebné dokumenty:

  • oznámenie o vzniku, zániku, zmene už ohlásených údajov /tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady § 80 – 1 poplatník /,
  • ak povinnosti poplatku za ostatných členov spoločnej domácnosti preberá jeden z nich doloží oznámenie o tejto skutočnosti /tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za ostatných členov domácnosti /,
  • ak poplatník vlastní, alebo užíva nehnuteľnosť /tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za užívanie nehnuteľnosti/

Vybavuje:
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94
Oddelenie daní a poplatkov
Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: Zuzana Svrčková, Mariana Chovancová
Tel.:  041/ 420 72 29
Mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je určená v rozhodnutí.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť do pokladne Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste, prevodným príkazom na účet u správcu dane, alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane č. 1584603757/0200 VÚB, expozitúra Kysucké Nové Mesto 
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15  dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.

Späť