Daň z nehnuteľnosti

Stručný popis:

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu podáva čiastkové priznanie ak mu vznikne alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (kúpa, predaj, darovanie, zámena nehnuteľnosti, vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie).

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie, alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné podanie podá jeden z vlastníkov, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v priznaní. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Daňovník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie od dane z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo odpustenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností

 

Potrebné dokumenty: 

  • vyplnené tlačivá daňového priznania /tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, referát dane z nehnuteľností    
  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku, stavby, bytu /rozhodnutie o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve/
  • doklady preukazujúce zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, doklad o zmene druhu pozemku, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby
  • občiansky preukaz

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Referát dane z nehnuteľností

Kontakt:

tel. : 041/4207227, 4207228

e-mail : dane@kysuckenovemesto.sk

 

 

Zaplatenie dane:

Rozhodnutie správcu dane doručí daňovníkovi do vlastných rúk: fyzickej osobe na adresu trvalého pobytu, právnickej osobe na adresu jej sídla. V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní poštou zastihnutý, uloží doručovateľ rozhodnutie na pošte. Ak si daňovník nevyzdvihne rozhodnutie na pošte do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.

 

Splatnosť dane je uvedená v rozhodnutí správcu dane.

Daň z nehnuteľností možno uhradiť:

  • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
  • poštovým poukazom  na účet správcu dane
  • v pokladni MsÚ do výšky 300 €

Späť