Zníženie dane z nehnuteľnosti

Stručný popis:

 

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov na základe predložených dokladov preukazujúcich nárok na zníženie dane takto:

 

a/ 15 % z dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, prevažne a úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

 

b/ 30 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

Správca dane poskytuje na tú istú nehnuteľnosť len jedno zníženie dane.

Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Legislatíva:

 

VZN č. 13/2008 o dani z nehnuteľností

 

Potrebné dokumenty: 

  • rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí
  • rozhodnutie o bezvládnosti
  • preukaz ŤZP
  • rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Referát dane z nehnuteľností

Kontakt:

tel.: 041/4207227, 4207228

e-mail: dane@kysuckenovemesto.sk

 

Poplatok:

 

Bez poplatkov

Späť