Evidencia psov

Stručný popis :

Každý držiteľ psa na území mesta Kysucké Nové Mesto  je povinný prihlásiť/odhlásiť psa do/z evidencie.

Podľa zákona o podmienkach držania psov, každý pes chovaný viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je v povinný nahlásiť psa do evidencie najneskoršie do 30 dní. Daň za psa sa platí len za psa staršieho ako 6 mesiacov.

 

Legislatíva:

 VZN 14/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

 Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení


Údaje o držiteľovi alebo vlastníkovi psa:

a) meno a priezvisko držiteľa alebo vlastníka psa

b) adresa trvalého pobytu držiteľa alebo vlastníka psa

c) rodné číslo držiteľa alebo vlastníka psa

d) umiestnenie psa 

e) charakter chovného priestoru /rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod./

f) dátum a podpis evidenčnej karty

Údaje o psovi:

a) plemeno

b) meno

c) vek psa /dátum narodenia psa/

d) pohlavie

e) čip psa

f) úhyn, strata psa

Úradné záznamy:

a) prihlásený do evidencie

b) číslo evidenčnej známky

c) ročná daň

d) iné údaje

 

Tlačivá na stiahnutie:
Evidenčná karta psa

Vybavuje:
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94
Oddelenie daní a poplatkov
Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: Zuzana Svrčková, Mariana Chovancová
Tel.:  041/ 420 72 29
Mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Náhradná evidenčná známka pre psa - 2,00 €

Späť