Daň za ubytovanie

Stručný popis:

 

Platiteľ dane je povinný písomné oznámenie zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osobách a prenocovaní do 10 dní od skončenia štvrťroku. 

Ak dôjde k zmenám, prípadne zanikne daňová povinnosť je platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v platnom znení 

VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

 

Potrebné dokumenty:

  • oznámenie k dani za ubytovanie 
  • nový výpis z Obchodného registra 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Oznámenie k dani za ubytovanie

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 72140905 683 674

Mail: viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť