Daň za psa

Stručný popis :

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :

a) vlastníkom psa, alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní

 

Základom dane za psa je počet psov.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobie, daňovník je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  Správca dane vyrúbi pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť až do konca zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k uvedenej dani najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,  správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak nepodá čiastkové daňové priznanie nárok na vrátenie mu zaniká.

 

Legislatíva:

VZN č. 11/2012 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto, za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

 

Tlačivá na stiahnutie:
 
Vybavuje:
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94
Oddelenie  daní a poplatkov
Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: Zuzana Svrčková, Mariana Chovancová
Tel.: 041/ 420 72 29
Mail: dane@kysuckenovemesto.sk
Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok: 

Správca dane stanovuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

  • 23,25 € za psa chovaného na území celého mesta
  • a znižuje sadzbu dane za jedného psa chovaného v rodinnom dome na 6,60 €.

Daň za druhého a každého ďalšieho psa sa hradí v plnej výške podľa sadzby dane. Zdaňovacím obdobím za psa je kalendárny rok. Daň je možné zaplatiť do pokladne MsÚ v KNM, prevodným príkazom na účet správcu dane, alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane č. 10829-322/0200 VÚB, expozitúra Kysucké Nové Mesto.

Späť